גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
פרשת חוקת
שנת תשכ"ד

סיחון

במדבר פרק כא, פסוקים כא - ל

פרקנו זה העוסק בכיבוש עבר הירדן יש ללמוד אותו יחד עם פרק ב' בדברים, והשתמשו פרשנים ביחס לשני פרקים אלו במאמרו של ר' נחמיה (ירושלמי, ראש השנה פרק ג', הלכה ה'):

"דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר".

שהרי כמה פרטים חשובים בעניין כיבוש עבר הירדן שלא נאמרו כאן נאמרו שם וכן להיפך.

השוואה זו מעוררת גם כמה תמיהות, האחת היא זו, שנאמר בדברים על סיחון "החל רש והתגר בו מלחמה" ומשה שולח לו מלאכים בדברי שלום ובבקשת מעבר בשלום, ובהבטחה שלא יתגר בו מלחמה. למפרשים דעות שונות ביישוב שאלה זו, ויפה על כולם היא התשובה הניתנת לשאלה זו בתנחומא וכן במדבר רבה י"ט (כ"ז).

עיין גיליון דברים תש"י.

השאלה השנייה היא זו שעוסקת בה שאלה א בגיליוננו. אף שאלה זו ניתנו לה תשובות שונות והנה שתיים במדרשים:

מדרש הגדול במדבר (חוקת):

"וישלח ישראל מלאכים אל סיחון" – וכי ישראל שלח? והלא משה שלח, שנאמר (דברים ב', כו): "ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון". אלא כיוון שראה משה שנגזרה עליו גזירה שלא ייכנס לארץ, כתב השליחות על שמן של ישראל.

פסיקתא זוטרתא:

ולהלן הוא אומר (במדבר כ', יד) "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום". מפני שהיה מלך אדום חשוב, שלח לו משה מלאכים, אבל סיחון – ישראל שלחו לו ולא משה. ואעפ"כ במשנה תורה כתיב (דברים ב', כו) "ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון" – ללמדך שברשות משה נשתלחו.

שירם של המושלים מעורר אף הוא בעיות הרבה: מי הם המושלים ומה מטרת שירם?

מבחינה לשונית רבו הקשיים: מה פירוש המילים הנדירות ""ונירם" "ונשים"? מי הוא הנושא לנשוא "אבד"? מי הנושא בפסוק "נתן בניו פליטים" ועוד.

שאלות ב ו-ג עוסקות בעיקר בצד הלשוני של "ונירם". וראוי להשוות לדברי שד"ל את דברי רשב"ם הבאים, אשר ממנו הושפע שד"ל בפירושו כאן. (דברי הרשב"ם מובאים כאן עפ"י ההוצאה המדעית של דוד ראזין ברעסלוי תרמ"ב) ובחומשים שלנו דבריו משובשים:

ד"ה ונירם: ונשלך אותם ממקומם. ונחרם אותם.
כמו "נטה" אומר "ונט" כן יאמר מן "ירה" "ונֵיר"; "ונירם" כמו "ונירֵם"; וכן (ישעיהו נ"ו, ג)  "יבדילַני" כמו יבדילֵני", וכן (שמות י"ד, יא) "להוציאָנו" כמו "להוצאֵנו" וכמו שפירוש "ונשים" – ונפעל, כן "ונירם". ואילו היה מפורש כתרגומו היה לו לנקד "וְנירם" וי"ו חטף.