גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרשה

ב.

"ועשית מעקה לגגך"

ג.

"כי יפול הנופל" - שאלות ברש"י

ד.

דברי חז"ל

ה.

"כי יפול הנופל"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תש"ו

מצות מעקה

דברים פרק כב, פסוקים ח - יא

א.  למבנה הפרשה

 רש"י, פסוק ח':

ד"ה כי תבנה בית חדש: אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש, ותקיים מצוות מעקה, שמצוה גוררת מצוה, ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים. לכך נסמכו פרשיות הללו.

ראב"ע, פסוק ו':

ד"ה כי יקרא: נמשכה זאת הפרשה בעבור בדרך.

פסוק ח':

ד"ה כי תבנה: נדבקה זאת הפרשה אחר שנלחמו והם בארץ החל במצוות הבית.

ד"ה הנופל: ...ואחר מצות הבית מצות הזרע והנטע, כי אחר שהוא בארץ ובנה בית וזרע "לא תזרע כלאים"... 

פסוק י':

ד"ה לא תחרש: דבק עם הזריעה, והשם חמל על כל מעשיו, כי אין כוח החמור ככוח השור, ובעבור הזריעה אמר שעטנז. וכבר הזכירו על דרך כלל, ובכאן פרט, שהוא הצמר והפשתים לא אחרים.

פסוק י"ב:

ד"ה גדילים: ... ונסמך לשעטנז בעבור הציצית שהוא מותר.

רש"ר הירש:

על האדם שומה מראש לכונן ביתו בהתחשבו עם חבריו בני דורו או בני הדורות הבאים, והוא מוזהר ועומד להרחיק מתחום ביתו ומרשותו כל דבר העלול להזיק לבן אדם (פסוק ח'), מחויב הוא בכל מעשיו הנעשים להנאתו או לתזונתו, בכל עלילותיו ברדותו בטבע ובהופעתו האנושית לשוות לנגד עיניו תמיד את נותן התורה, אשר כשעלתה ברצונו לברוא את העולם, יצר את האדם בנטעו בקרבו את הכוח לשעבד עצמו לחוק המוסר מתוך בחירה חפשית, וכן יצר את החי ואת הצומח בקבעו בהם תכונת משמעת לחוק חיותם – בעל כרחם. (פסוקים ט', י', י"א) ועל כולם על האיש להזכיר לעצמו תמיד שבכל דרכיו רק דרך אחת בידו לקיים את גבורתו וכבודו האישי, והוא דרך כיבוש היצר הרע והשתעבדותו לחוק. (פסוק י"ב).

1.

כיצד מפרש כל אחד מהנ"ל את סמיכות הפסוקים, ומה ההבדל בין דרכיהם?

2.

היכן מצינו ברש"י סמיכות פרשיות בדרך זו במקום אחר בפרשתנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר