גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"כי יהיה ריב"

ב.

שיעור המכות

ג.

"ארבעים יכנו"

ד.

"ארבעים יכנו"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תש"ה

דיני מלקות

דברים פרק כה, פסוקים א - ג

א.  "כי יהיה ריב"

פסוק א'

"כִּי יִהְיֶה רִיב"

מלבי"ם:

קושיית המפרשים על חז"ל שפירשו שהפרשה נאמרה במי שעבר על לא תעשה שבתורה שרובם מאכלות אסורות ועריות וכדומה, איך יכונה בשם "ריב בין אנשים"?

רמב"ן:

ד"ה כי יהיה ריב בין אנשים: על דרך קבלת רבותינו (מכות י"ג ב') שהמלקות הוא בחייבי הלאוין, מה עניין לו בריב אשר בין שני האנשים, האוכל נבלה בביתו לוקה, וכן הזורע שדהו או כרמו כלאיים, והבא על אחת מהנשים האסורות בלאו, וכל שאר הלאוין. ועוד מה טעם "והצדיקו את הצדיק"? לפיכך דרשוהו בעדים זוממין (שם ב' ב'). יאמר הכתוב כי כאשר יהיה ריב בין שני אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום על פי שני עדים כאשר נצטוו, ואחרי כן יצדיקו את הצדיק וירשיעו את הרשע שלא כמשפט הראשון, והיה אם בן הכות הרשע - שלא נוכל לקיים בו "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו", ויהיה זה כגון שהעידו עליו שהוא בן גרושה או עבד או ממזר, או שהעידו עליו שעבר על אחד מן הלאוין, ילקה ארבעים. וייתכן שיהיה ריב בין אנשים וילקה בו, כגון שחבל בו בפחות משוה פרוטה, או שקילל חבירו בשם, או שמשכן אותו בדברים שעושים בהם אוכל נפש, וכיוצא בהם, ודיבר הכתוב בהווה, כי בעל הריב יגישנו לבית דין, ועל ידו ילקה.

לשם הבנה מדויקת של דבריו חלקם לארבע פסקאות, וסמן סוף כל פסקה!

1.

מהי הדרך הראשונה והשנייה שמביא הרמב"ן ליישוב הקושיה הנ"ל?

2.

מה מובן המילים "והצדיקו את הצדיק", לפי פירושו הראשון, ומה יש לפיו להשלים בפסוקנו לפני מילים אלה?

3.

מי הם האנשים אשר להם הריב, לפי פירושו הראשון, ומי הם לפי פירושו השני?

4.

מה הקושי שבא הרמב"ן לתרץ בדבריו האחרונים "ודיבר הכתוב בהווה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר