גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעמים למניין

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

מספר הפקודים

ד.

"לגלגלתם" - שאלות ברש"י

ה.

שאלות בדברי רמב"ן

ו.

הלויים

ז.

שאלות כלליות

פרשת במדבר
שנת תש"ב

מפקד ישראל

במדבר פרקים א - ג

א.  טעמים למניין

עיין רמב"ן, פסוק מ"ה:

ד"ה ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם וגו' כל יוצא צבא בישראל: הוצרך הכתוב להגיד מספר הכלל לאחר שהגיד הפרטים, כי נצטוה משה ואהרן שידעו מספר מפקד העם, וידעו מספר כל שבט, כי כן דרך המלכים במנותם את העם. ולא הבינותי טעם המצוה הזאת, למה ציוה בה הקדוש ברוך הוא, כי היה צורך שיתייחסו לשבטיהם בעבור הדגלים, אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה ציוה שידעו אותו. אולי להודיעם חסדו עליהם, כי בשבעים נפש ירדו אבותיהם מצרימה, ועתה הם כחול הים, כך וכך בני עשרים. ואחרי כל דבר ומגפה ימנם, להודיע כי הוא משגיא לגויים ימחץ, וידיו תרפינה. וזהו שאמרו רבותינו: מרוב חיבתם מונה אותם כל שעה. ועוד כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו קדוש ה', והוא נודע אליהם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, כי בא בסוד העם ובכתב בני ישראל, וזכות הרבים במספרם, וכן לכולם זכות במספר שיימנו לפני משה ואהרן כי ישימו עליהם עינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים, ה' אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ולא ימעיט מספרכם, והשקלים כופר על נפשותיכם.
ובמדבר סיני רבה ראיתי כך: במספר שמות לגולגלותם, אמר לו הקדוש ברוך הוא: למנותם בכבוד ובגדולה, לכל אחד ואחד, לא תהיה אומר לראש המשפחה: כמה במשפחתך? כמה בנים יש לך?, אלא כולהון יהון עוברים לפניך באימה ובכבוד, ואתה מונה אותם, הדא הוא דכתיב (פסוק י"ח) "במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגולגלותם". ויתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה. כי עתה היו מזומנים ליכנס לארץ ולבוא במלחמה עם מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ועם השאר כולם, כמו שאמר (להלן י' כ"ט) "נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה'", והיו משה והנשיאים צריכין לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה וכן מספר כל שבט ושבט, ומה יפקוד עליו בערבות מואב במערכות המלחמה, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף אחד אלף. וזה טעם "כל יוצא צבא בישראל", כי המניין מפני צבא המלחמה. ועוד שיחלק להם הארץ למספרם, וידע כמה חבלים יפלו להם מן הארץ הנכבשת להם. כי לולי דבר המרגלים היו נכנסים שם מיד.

רשב"ם, פסוק ב':

ד"ה שאו את ראש כל עדת: לפי שמעתה צריכים לבוא לארץ ישראל, ובני עשרים ראוים לצאת בצבא המלחמה, שהרי בעשרים בחודש השני הזה נעלה הענן כדכתיב בפרשת בהעלותך וכתיב שם "נוסעים אנחנו אל המקום" וגו', ולכך ציוה הקדוש ברוך הוא בתחילת חודש זה למנותן.

מה הם הטעמים לכך שציווה הקדוש ברוך הוא למנות את ישראל כאן שנית, אחרי שכבר נמנו לפני הקמת המשכן?

(שמות- פרק ל' פסוקים י"א-ט"ז,פרק ל"ח פסוקים כ"א-כ"ו)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר