גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וירא יעקב" - מדברי המדרשים

ב.

יוסף הכיר את אחיו

ג.

שאלות בדברי רשב"ם

פרשת מקץ
שנת תשכ"ו

הירידה הראשונה למצרים

בראשית פרק מב

א.  "וירא יעקב" - מדברי המדרשים

1.

פסוק א'

"וַיַּרְא יַעֲקֹב כִּי יֶשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם"

בראשית רבה צ"א (א):

"וירא יעקב כי יש שבר במצרים" – (תהלים קמ"ו ה') "אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו", "וירא יעקב כי יש שבר".

א. 

מה בפסוק תהלים קמ"ו ה' הניע את הדרשן לדרשו כפי שדרשו?

ב. 

למה חזר הדרשן על פסוקנו (בראשית מ"ב א') בסוף דבריו שוב, מה פירש בו לאחר הסתמכו על תהלים קמ"ו ה'?

2.

בראשית רבה צ"א (א):

(איוב י"ב י"ד) "הן יהרוס, ולא יבָּנה יסגֹּר על איש ולא יפָּתח" – משהרס הקב"ה עצתם של שבטים עוד לא נבנית; "יסגור על איש ולא יפָּתח" – אלו עשרת השבטים, שהיו נכנסים ויוצאים למצרים ולא היו יודעים שיוסף קיים, ויעקב נגלה שיוסף קיים – "וירא יעקב כי יש שבר במצרים".

א. 

מהי "עצתם של שבטים" שנהרסה ע"י הקב"ה?

ב. 

כיצד דורש בעל המדרש את הפסוק באיוב - במה הוא מוציאו מידי פשוטו?

ג. 

מהי התמיהה של פסוקנו (בראשית מ"ב א') שמביאה את הדרשן לדרשו כפי שדרשו?

ד. 

בעל יפה תאר, על מדרש רבה: (ר' שמואל יפה אשכנזי, במאה הרביעית לאלף השישי) מקשה לדברי המדרש הנ"ל:

הלא מכמה כתובים בתורה נראה, שחשב יעקב את יוסף למת, ואיך יאמר הדרשן "וליעקב נתגלה שיוסף קיים"?

- מה הם הכתובים בתורה אשר להם הוא מכוון?

- איך אפשר לישב דברי המדרש "וליעקב נתגלה" על אף הכתובים הללו?

3.

בראשית רבה צ"א (א):

(איוב ט' ז') "האומר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתום". "האומר לחרס ולא יזרח" – זה יעקב, "ובעד כוכבים יחתום" – אלו עשרת השבטים, שהיו נכנסים ויוצאים למצרים ולא היו יודעים שיוסף קיים. וליעקב נגלה שיוסף קיים – "וירא יעקב כי יש שבר במצרים".

א. 

האם דורשים כל שלושת המדרשים את פסוקנו על דרך אחת או לא?

ב. 

מה הקושי בפסוקנו שהביא כל אחד מהם לדרוש אותו כפי שדרשו?

ג. 

מה הביא את הדרשן לדרוש את הפסוק באיוב ט' כפי שדרשו?

ד. 

הקשו מפרשי המדרש: לכאורה נראה שתחילת מדרש זה סותר את סופו: פתח ב"ולא יזרח" – זה יעקב, וסיים "וליעקב נגלה שיוסף קיים". ישב תמיהה זו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר