גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מטרת מפקד זה

ב.

שאלת סגנון

ג.

"ולא יהיה קצף"

ד.

"על עדת" = על אחד מעדת

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת במדבר
שנת תשי"א

מפקד ישראל

במדבר פרק א, פסוקים מד - נד

א.  מטרת מפקד זה

רש"י, פסוק א':

ד"ה וידבר במדבר סיני באחד לחדש: וגו': מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם.

והשוה לרש"י כאן את רש"י בשמות א' א':

ד"ה ואלה שמות בני ישראל: אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן [אחר מיתתן], להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר (ישעיהו מ' כ"ו) המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא.

רשב"ם, פסוק ב':

ד"ה שאו את ראש כל עדת: לפי שמעתה צריכים לבוא לארץ ישראל ובני עשרים ראויים לצאת בצבא המלחמה שהרי בעשרים בחדש השני הזה נעלה הענן כפרשת בהעלותך וכתיב שם נוסעים אנחנו אל המקום וגו' ולכך ציוה הקב"ה בתחלת חודש זה למנותן.

ספורנו, פסוק ב':

ד"ה שאו את ראש: לסדרם שיכנסו לארץ מיד איש על דגלו בלתי מלחמה אלא שיפנו האומות מפניהם כמו שעשו קצתם כמו שהעיד באמרו כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל (ישעיהו י"ז ט') אולי היו משפחות מהגרגשי שעליו אמרו ז"ל שעמד ופנה מאליו (ע"פ ויק"ר י"ז ו') ובקלקול המרגלים הוסיפו השבע אומות להרע ארבעים שנה והוצרך להחרימם.

מה היתה מטרת המפקד הזה ובשעה זו דוקא?

נסה להכריע בין שלוש הדעות האלה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר