גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
עלון הדרכה
חזרה לגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי-תשא
שנת תשי"ט

מלאך

שמות פרק לב, לד - פרק לג, ד

הפסוקים בסוף פרק ל"ב ובתחילת ל"ד קשים להבנה. הקדשנו את גיליוננו הפעם כולו רק לעניין אחד.

האברבנאל - אשר הקדיש ספר שלם לבעיית המלאך אשר ישלח כאן עם ישראל ואשר נועד ללכת אתם עוד בסוף פרשת משפטים (שם הספר: "עטרת זקנים") - מקשה את קושיותיו שם. ולהבהרת השאלה הנדונה בגיליוננו נביא בזה חלק מדבריו והמורה המעונין לבוא עד חקר הדברים יקחם משם (בסוף פרשת משפטים) בשלמותם.

השאלה היא (לפרק כ"ג, כ') מה היתה הסיבה שרצה הקב"ה, במקום הזה, לנטוש את עמו ולהסיר מעליהם השגחתו הפרטית אשר השגיח בם בדבקות מיום הוציאו אותם מארץ מצרים ועתה למה הפקיד עליהם מלאך ינהגם, הוא ימשול בהם?
והנה בפרשת כי תשא שאמר ית' "ושלחתי לפניך מלאך" היתה לו סיבה חזקה למה שחטאו בעגל. אבל כאן אחרי זכרון המעמד הנבחר ושלמות העם בו, ששמעו קול א-לוהים חיים מדבר מתוך האש ותשובתם הרמה... "נעשה ונשמע" – מה פשעם ומה חטאתם שנתחייבו בעונש גדול כזה??
ורש"י כתב: כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם... (עיין בגיליון) ...באר שעניין זה המאמר הוא עצמו מה שאומר בפרשת כי תשא ושנאמר כאן, כדי לבשר מה שיהיה ובאלה שמות רבה (פרשה מ"ה פסקה ד), והוא דבר בלתי נכון מפנים רבים:
מהם כי הבשורה הרעה הזאת אין לה ענין, כי היא לא היתה לאות על דבר שיהיה... ולא שישובו בתשובה – ומה צורך אם כן בה? ומהם, שהנה כפי הדעה הזאת יקצר הכתוב ולא יבשר בעוון שיעשו בעגל אבל בעונשו... וגם לא יבשר במה שיתפלל עליו משה ולא בסליחת העוון, ולא בישר אם כן תחילת העניין שהוא עוון העגל ולא בישר תכלית העניין שהוא הסליחה והכפרה, אלא בישר באמצעיתו שהוא העונש שנגזר ולא נתקיים, והוא זר מאוד. ומהם, שאין זה המקום נאות לבשורה הזאת, כי תחילת הפרשה במשפטי התורה ומצוותיה ועליית הרגל, ואיך סמוך לזה יבשרהו בעונש העגל ויחזור לעניין הראשון ממתן תורה?

השאלה השניה: ספק שני שיתחייב בפרשה הוא: למה לא ביקש משה רבנו ע"ה כאן על הגזירה הזאת ולא צעק עליה כמו שהתפלל וצעק על זה עצמו אחרי עוון העגל, ואם קיבל הנהגת המלאך בהיות עם ישראל זכאים בלי פשע, איך חשב אחרי שעשו את העגל להרוויח בתפילתו לבטל הגזירה הזאת??

(ועיין שם באריכות).

הבאנו בגליוננו לקט קטן של תשובות. על הלומד להתרגל לכך להבחין בין התשובות השונות, לראות את הדומה גם בניסוח לשוני שונה לגמרי, וכן לראות את ההבדלים גם במקום שבמבט ראשון נראים הדברים שווים. וזו כוונת שאלה 3 והתפקיד לסדר תשובות שונות לקבוצות.