גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יחס התורה לגאולת דם

ב.

"בפגעו בו"

ג.

"אין לו דם"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת מסעי
שנת תשי"א

ערי מקלט

במדבר פרק לה

שים לב! בטעם ערי המקלט ראה דעות שונות בגיליון מטות-מסעי תש"ט, שאלה ב'.

א.  יחס התורה לגאולת דם

1.

אברבנאל, מקשה:

אם כבר נתן הדין שכל רוצח בכוונה – מות יומת, ושגואל הדם הוא ימית את הרוצח, למה חזר עוד "אם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימות או באיבה הכהו", כי זה כבר נכלל במה שאמר ראשונה, ולמה נכפל?

נסה לישב קושייתו!

2.

פסוק י"ט

"גֹּאֵל הַדָּם הוּא יָמִית אֶת הָרֹצֵחַ..."

פסוק כ"א

"גֹּאֵל הַדָּם יָמִית אֶת הָרֹצֵחַ..."

והשוה דברים י"ט י"ב:

"וְשָׁלְחוּ זִקְנֵי עִירוֹ וְלָקְחוּ אֹתוֹ מִשָּׁם וְנָתְנוּ אֹתוֹ בְּיַד גֹּאֵל הַדָּם וָמֵת"

ומקשים: אם מתנגדת התורה לגאולת הדם כמו שיראה מכל פרקנו וכן מן הנאמר בכמה מקומות שעל השופטים לעשות משפט, אם כן למה ציותה על השופטים למסור את הרוצח בידי גואל הדם?

ענה לשאלתם בהעזרך בדברי שד"ל הבאים:

שד"ל, במדבר ל"ה י"ג:

ד"ה לקלט מגואל: ... והנה בדורות הראשונים בטרם יהיו העמים מסודרים תחת מלך ושרים ושופטים ושוטרים, היתה כל משפחה נוקמת נקמתה ממשפחה אחרת, והקרוב יותר אל הנהרג היה חייב לנקום מיתתו. והתורה העמידה שופטים ושוטרים ונטלה הנקמה מיד היחידים, ומסרה אותה לכל העדה. והנה כשהייתה הרציחה בזדון, יתכן להשקיט את הגואל, כי יאמרו לו: הנח להם לשופטים, הם יחקרו הדבר, ואם בן מות הוא ימיתוהו; אבל כשהיתה ההריגה בשגגה, לא היה אפשר להשקיט את הגואל ולהכריחו לראות מי שהרג את אביו נשאר ללא עונש, כי היה נראה לו וליודעיו ומכריו כאילו אינו אוהב את אביו; מאחר שאינו נוקם את נקמתם.
והדעת הזאת לא היה אפשר לעקור אותה בבת אחת, וראתה החכמה האלוקית שאם יהיה גואל הדם נענש מיתה בנקמו את קרובו הנהרג בשגגה, עדיין לא יימנעו כל הגואלים ולא רובם מעשות נקמת קרוביהם, ועל ידי זה ירבו הנהרגים ללא תועלת, וגם יגדל הצער והנזק במשפחה אחת, כי אחר שקרה לה המקרה הרע שנהרג אחד מאנשיה בשגגה, עוד יהיה אחד מהם נענש מיתה על שנקם נקמת אחיו; גם איננו רחוק שבשעה שיהיה הגואל יוצא ליהרג – יתקומם העם על השופטים וירבו קלקול באומה. לפיכך מה עשתה התורה? הניחה זכות לגואל לנקום מיתת קרובו, אבל קבעה מקום מקלט לנוס שמה הרוצח, ולא יוכל הגואל לבוא שם ולהרגו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר