גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מיעוט "אך בעשור"

ב.

עינוי נפש מהו

ג.

פרשת קדשים - עוול במשפט

פרשת אמור
שנת תשכ"ז

יום הכיפורים

ויקרא פרק כג, פסוקים כו - לב

א.  מיעוט "אך בעשור"

פסוק כ"ז

"אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא"

ברייתא דל"ב מידות דר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי, מידה ב':

ממיעוט כיצד? המעוט שלוש לשונות: "אך", "רק", "מן".
"אך" למעט – כיצד? דכתיב (בראשית ז') "וישאר אך נח" – מה ת"ל "אך"? מלמד שאף נח היה בתיבה גונח דם מפני הצינה.
כיוצא בדבר אתה אומר (ויקרא כ"ג) "אך בעשור לחדש" – אילו נאמר: "בעשור לחודש השביעי... יום הכפורים הוא" – הייתי אומר: מכפר לשבים ועל שאינם שבים. כשהוא אומר "אך" – מיעוט בכפרה: מלמד שאינו מכפר אלא על השבים.

רש"י:

ד"ה אך: כל "אכי"ן" ו"רקי"ן" שבתורה מיעוטים: מכפר הוא לשבים ואינו מכפר לשאינם שבים.

רשב"ם:

ד"ה אך בעשור: בשאר ימים טובים הותרה מלאכת אוכל נפש ונאסרת מלאכת עבודה, אבל ביום הכיפורים שהוא יום עינוי – כל מלאכה אסורה, כשבת.

ר' יוסף בכור שור:

ד"ה אך בעשור: לפי שכל החגים מקראי קודש היו נקראים לאכול ולשתות ולהתענג ולשמוח, כתב כאן "אך בעשור יהיה מקרא לכם היום ולהרבות בו קרבנות. "אך" – תענו בחמשה ענויים... "אך" כמו "אבל" בכל החגים תענו אך ביום הכפורים תענו. 

1.

מה ההבדל בין שתי התפישות של מילת "אך" שהובאו לעיל?

2.

השוה את דברי רש"י כאן לדבריו בבראשית ז' כ"ג:

ד"ה אך נח: לבד נח, זהו פשוטו. ומדרש אגדה: היה גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות.

מה ראה רש"י שלא הסתפק שם במדרש חכמים והביא אף פשוטו של מקרא, ואילו במקומנו הסתפק בהבאת מדרש חז"ל?

3.

השוה רש"י, בראשית ט' ה'

ד"ה ואך את דמכם: אע"פ שהתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה – את דמכם אדרוש מהשופך דם עצמו.

והשוה שמות ל"א י"ג:

ד"ה אך את שבתותי תשמורו: אע"פ שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המשכן, שבת אל ידחה מפניה.

והמילים "כל אכין ורקין..." הכתובים בחומשים יש למחוק ע"פ "בעל צידה לדרך".

האם רש"י מפרש את ה"אך" באחד משני המקומות האלה כפי שהוא מפרשו בפסוקנו (כ"ג כ"ז) או כפי שמפרשו בעל בכור שור אצלנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר