גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצוות הקורבנות

ב.

החילופין בין "כי ו"אם"

ג.

שאלות לשון וסגנון

ד.

בין עולת בקר לעולת צאן

ה.

בין עולת הצאן לעולת העוף

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת ויקרא
שנת תש"ו

מצוות הקורבנות

ויקרא פרק א

גיליון זה הוא המשך גיליון ויקרא תש"ה, שעסק בפסוקים הראשונים של פרקנו.

א.  בטעם מצוות הקורבנות

האברבנאל, בהקדמתו לספר ויקרא בדברו על טעמי הקרבנות וברצותו להגן על דעת הרמב"ם מביא מדרש ויקרא רבה פרשת אחרי מות:

איש איש מבני ישראל אשר ישחט... רבי פנחס בשם ר' לוי אומר: משל לבן מלך שלבו היה גס עליו, והוא למוד לאכול נבלות וטרפות. אמר המלך: "יאכלם על שולחני תדיר, ומעצמו הוא נוזר". כך לפי שהיו ישראל להוטים אחרי עבודה זרה, והיו מביאים קרבנותיהם לשעירים באיסור... ופורעניות באות עליהם, אמר הקב"ה: יהיו מקריבים קרבנותיהם לפני באוהל מועד, והם נפרשים מעבודה זרה. הדא הוא דכתיב "איש איש... אשר ישחט..."

ר' דוד הופמן, בהקדמתו לפירושו לספר ויקרא מעיר שיש לתמוה על גרסה זו, שהיתה לפני אברבנאל, ואין למצוא כדוגמתה בספרים ובכתבי יד שלפנינו. וכן הלשון בויקרא רבה שבידינו:

... והיה למד לאכל נבלות וטרפות, אמר המלך: זה יהיה תדיר על שולחני ומעצמו הוא נזור, כך לפי שהיו ישראל להוטים..."

התוכל להסביר את המסקנה משינוי זה בגרסה לגבי טעם מצוות הקרבנות: מהו טעם המצווה לפי גרסת האברבנאל ומהו טעמה לפי הגרסה הנמצאת לפנינו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר