גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרשה

ב.

"וכי יהיה איש ..." - שאלות ברש"י

ג.

"לא תחוס עינך עליו"

ד.

"ובערת דם הנקי מישראל"

ה.

"לא תסיג גבול רעך ..."

ו.

"...על פי שני עדים..."

פרשת שופטים
שנת תש"ו

הלכות שונות

דברים פרק יט, פסוקים יא - כא

א.  למבנה הפרשה

שים לב לקשר שבין הפרשיות:

I - א'-י';         II - י"א-י"ג;         III - י"ד;         IV - ט"ו-כ"א;

ראב"ע, פסוק י"ד:

ד"ה ראשונים: שחילקו הארץ ונסמכה פרשה זו כי הסגת גבול מביא לידי ריב ומכות ורציחה. על כן כתיב אחרי זאת "נפש בנפש עין בעין שן בשן", והטוען כי חברו הסיג גבולו יביא עדים.

פסוק ט"ו:

ד"ה על כן לא יקום עד אחד: בין לרוצח בין למכה בין למסיג בין לכל דבר, רק על פי שני עדים דרך קצרה כי במקום אסר על פי שנים עדים.

עקדת יצחק:

לפי שכבר נתן רשות להבדיל עדים מנחלות השבטים לצורך הרוצחים בשוגג כנזכר, ואפשר שילמדו לעשות כהנה לצרכים אחרים – לצורך הכלל או לצורך המלך ושריו ויסיגו בזה חלקי האנשים הפרטיים או השבטים, לזה באה המצווה הכללית: "לא תסיג גבול רעך".

1.

מה הקשר שבין הפרשיות לפי שני הפירושים הנ"ל?

2.

התוכל למצוא קשר אחר (בייחוד בין II ,I ובין III)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר