גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם איסורי מאכלות

ב.

מיקום דיני מאכלות אסורים

ג.

"זאת החיה...מכל בהמה"

ד.

סיבת השינויים

ה.

"ואת הארנבת"

פרשת שמיני
שנת תש"ו

מאכלות אסורים

ויקרא פרק יא

גיליון זה הוא המשך גיליון לפרשה זו תש"ב שעסק בטעמי איסורי מאכלות. שאלה א בגיליוננו קשורה לשאלה א בגיליון הלז.

א.  בטעם איסורי מאכלות

שד"ל, ("משתדל"):

... יהיה כל אחד מישראל מובדל בחוקים ותורות מן האומות השִּׁבעים, ולא ילמד ממעשה האומות וידבק תמיד באלוקי אבותיו, ולא ימיר כבודו בגילולי הגויים. הטעם הזה כבר נזכר בתורה (י"א מ"ד) "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני". אך מלבד הטעם הזה התלוי בזמנים ובמקומות (שאם היו כל אנשי העולם מאמינים באל יחיד ושומרים משפטים ישרים – לא הייתה הפרשה הזאת צריכה), הנה ריבוי המצוות והחוקים הוא מועיל בכל מקום ובכל זמן לתקן המידות. וזה משני צדדים.
1) כי המצוות האלוקיות שאדם שומר, הרי הן מזכירות אותו בכל שעה את האל אשר ציוה המצוות ההן, וזיכרון האל והשגחתו... כל זה מתג ורסן העוצר ומונע התאוות מהתגבר על האדם וקובע בלבו יראת האלוקים לבלתי יחטא.
2) כי אין תחבולה לאדם להתגבר על יצרו ולמשול ברוחו, אלא בהרגילו את עצמו לפרוש מן ההנאות ולסבול הצער והדחק וכטעם (איכה ג') "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו", והפילוסוף Epictetus אמר: אם ישים אדם שתי מילות אלה על לבו, בטוח שלא יחטא, ואלו הן: "סבול ופרוש", (sastine et abstine) = סבול הצער ופרוש מן התענוג. והנה ריבוי המצוות והחוקים מרגיל האדם למשול ברוחו ולסבול ולפרוש.

1.

מה ההבדל העקרוני בין טעמו השני של שד"ל המוזכר בזה ובין טעמי הרמב"ם, הרמב"ן והאברבנאל, המובאים בגיליון שמיני תש"ה?

2.

לכאורה נאמרים דברי שד"ל כאן על ריבוי המצוות בכללן. כיצד עשויים דבריו לשמש טעם דווקא למצוות איסורי מאכלות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר