גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטא נמרוד ודור הפלגה

ב.

נמרוד

ג.

"שפה אחת ודברים אחדים"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נח
שנת תש"כ

נמרוד ודור הפלגה

בראשית פרקים י - יא

א.  חטא נמרוד ודור הפלגה

אברבנאל:

פסוק ח'

"וְכוּשׁ יָלַד אֶת נִמְרֹד הוּא הֵחֵל לִהְיוֹת גִּבֹּר בָּאָרֶץ"

...שרצתה התורה להגיד עניננו והוא, שעד אותו הזמן היו בני אדם כולם שוים במעלתם, להיות כולם בני איש אחד; ונמרוד זה התחיל להתגבר ולמלוך על אנשי דורו ועל זה נאמר "הוא החל להיות גבור בארץ", רצונו לומר, שוטר ומושל בה.
ואמנם אמרו עוד: "הוא היה גבור ציד לפני ה'", כבר ידעת מה שפירשו בו חז"ל, שהיה צד דעת הבריות בתחבולותיו. ואני חושב, שהיה צודה גדול מהחיות, מגיד הכתוב שעשה שני אופנים מהתחבולה להשתחרר על עמו:
הראשון שעשה עצמו גבור ציד, צודה החיות וכובש אותם וכראות בני אדם שהדובים והאריות היו נכבשים לפניו עם כל חזוקם, היו הם גם כן יראים ממנו ונכבשים לפניו, וזהו גם כן אמרו: "הוא היה גבור ציד לפני ה'" תחת כל השמים לא היה גיבור ציד כמוהו, עד שנשאר בפני בני אדם למשל ולשנינה עד זמן כתיבת התורה "כנמרוד גבור ציד לפני ה'". ואפשר שהיה נמרוד מעלה עולה לה' מצידו, כדי להתחסד ולהראות את עצמו עובד א-לוהים, כי בזה ימשיך לב העם יותר אחריו ועל זה אמר "גבור ציד לפני ה'".
והאופן השני מהתחבולה הוא שעשה בארץ מגדלים וערים בצורות חזקים למשול משם על כל הארץ, כי בהיותו יושב במגדל עז תפול אימתו ופחדו על כל יושבי המישור ועל זה נאמר (פרק י' פסוק י') "ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה". כי עשה שם במדינות החזקות אשר בנה מושב מלכותו.

פרק י"א פסוק א'

"וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים"

...וכן היה חטאת דור הפלגה דומה לחטא אדם וקין ובניו, לפי שבהיות להם ריבוי העניינים הטבעיים ההכרחיים לקיומם מאת ה' מן השמים בהיותם פנויים ממלאכה מכל עמל ומוכנים להתעסק בשלמות נפשם, לא נחה דעתם במה שהכין להם בוראם במתנתו הרחבה הטבעית ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם למצוא המלאכות בבניית עיר שהוא כוללת המלאכות כולם ומגדל בתוכה, כדי להתחבר שם ולעשות עצמם מדיניים תחת היותם בני שדה, בחשבם שהתכלית המיוחד להם היה הקיבוץ המדיני להתמשך ביניהם השיתוף והחברה, ושזו המעולה בתכליתיות האנושיות, עם מה שימשך מזה מהם מהשמות והמנויים והממשלות והכבודות הדמיוניות וחמדת אסיפת הקניינים והחמס והגזל ושפיכות דמים הנמשכים, מה שלא היה דבר נמצא מזה בהיותם בשדה, כל אחד בפני עצמו, וכמאמר שלמה (קהלת ז'): "א-לוהים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים".
ולהיות כל זה מותר, בלתי טבעי, מונע ומעיק האדם מהשגת שלמותו האמתי הנפשיי, לכן נענשו האנשים החטאים האלה בנפשותם כשבלל השם לשונם והפיצם על פני כל הארץ, כמו שגירש את אדם הראשון מגן עדן וגירש את קין מארץ מושבו ואת בניו גירש מהעולם במי המבול, כי היה פשעם שוה.

1.

הסבר מהו פשעו השווה של אדם הראשון, קין, בני קין (למי הכוונה?), נמרוד ודור הפלגה?

2.

השווה דברי אברבנאל על נמרוד לדבריו לדברים י"ז י"ז: "שום תשים עליך מלך", שהובאו בגיליון שופטים תש"ז. מהו הקו המשותף בדבריו פה ושם?

3.

כיצד מפרש אברבנאל את הביטוי "לפני ה'"?

4.

כיצד רואה אברבנאל את התחלת אי השויון בעולם, ומהן הדרכים שבהן השיגו בני אדם כח למשול בזולתם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר