גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויעמוד העם מרחוק"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

לאיסור "לא תעשון אתי"

פרשת יתרו
שנת תשי"ב

לאחר מעמד הר סיני

שמות פרק כ, פסוקים טו - כג

לפסוקים אלה השווה גיליון יתרו תש"ד וצרף דבריו לגיליוננו.
א.  "ויעמוד העם מרחוק"

פסוק י"ז

"וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק"

אברבנאל:

ואמנם מה שאמרה התורה "ויעמוד השם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים" לא בא להודיע מצד תחנותם, אלא להגיד שבזה שביקשו ממשה לבלתי שמוע את קול ה', נתרחקו מהמעלה שהיו בה ונשארו בהשגתם מרחוק, בהיות שקודם לכן היו אלוהים קרובים אליהם; ומשה שהיה מרוחק ממקום הכבוד, כי היה בקרב העם, נתקרב אל מקום הכבוד והם נתרחקו ממנו. ... כי מפני שנתרחקו ישראל ממעלתם ועמדו והתמידו באותו ריחוק באמרם "ואל ידבר עמנו אלוהים" וביקשו ממשה "דבר אתה עמנו ונשמעה", רצונם לומר: נשמע ונעשה ככל אשר יצוה ה' אותך, הוצרך משה רבנו לעלות אל ההר לקבל התורה והמצוות.

1.

במה סוטה אברבנאל כאן ממשמעות הפסוקים?

2.

מה מניעו לפרש בדרך זו?

3.

מה הרעיון המסומל בדבריו?

4.

היכן מצינו בפרשיות הבאות ראיה לדבריו על "שנתרחקו ישראל מהמעלה שהיו בה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר