גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

רכילות, לשון הרע ומוציא שם רע

ב.

"לא תלך רכיל"

ג.

"לא תלך רכיל" - אזהרה לדיין

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשי"ב

"לא תלך רכיל בעמך"

ויקרא פרק יט, טז

א.  רכילות, לשון הרע ומוציא שם רע

רמב"ם, הלכות דעות פרק ז': הלכה א'-ג':

א. המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר: "לא תלך רכיל בעמך". אע"פ שאין לוקין על דבר זה, עוון גדול הוא וגורם להרג נפשות רבות מישראל, לכך נסמך לו "ולא תעמוד על דם רעך". צא ולמד מה אירע לדואג האדומי (שמואל א' פרק כ"א א'-י"א; פרק כ"ב).

ב. איזהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר: כך אמר פלוני (עליך), כך וכך שמעתי על פלוני – אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. ויש עוון גדול מזה עד מאוד. והוא בכלל לאו זה – והוא לשון הרע, והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת; אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר: "כך וכך עשה פלוני וכל וכך היו אבותיו וכך וכך שמעתי עליו" ואמר דברים של גנאי – על זה אמר הכתוב (תהלים י"ב) "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות".

ג. ואמרו חכמים: שלוש עברות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא: עכו"ם וגילוי עריות ושפיכות דמים. ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים: כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעיקר: שנאמר (תהלים י"ב): "אשר אמרו לשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו." ועוד אמרו: שלושה לשון הרע הורגת: האומרו והמקבלו וזה שאומר עליו. והמקבלו יותר מן האומרו.

ונאמר בחפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ו':

אסור לקבל לשון הרע בין שהוא מהדברים שבין אדם למקום או מהדברים שבין אדם לחברו, דהיינו שלא נאמין בלבנו שהסיפור הוא אמת, כי על ידי זה יבוזה בעיניו מי שנאמר עליו, ואפילו אם לא יסכים לו בפירוש לסיפורו, שאם לא כן הרי הוא שונה את העוון בכפלים, שהוא מספר ומקבל.

ועיין רש"י, שמות כ"ג א':

ד"ה לא תשא שמע שוא: כתרגומו, לא תקבל שמע דשקר, אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו.

1.

הסבר מה בין המושגים: רכילות, לשון הרע, מוציא שם רע.

הבא דוגמאות מסיפורי התנ"ך לכל אחד מן המושגים הנ"ל.

2.

מה בין שמיעת לשון הרע ובין קבלת לשון הרע? העזר בתשובתך בדברי החפץ חיים הנ"ל!

3.

הסבר, מדוע גדולה עברת המקבל מן המספר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר