גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ציווי משה: "משכו וקחו"

ב.

אין תקוה מהטפה ישירה

ג.

כינויי ישראל בפי פרעה

ד.

חמץ

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תש"כ

מצוות הפסח

שמות פרק יב, פסוקים כא - לט

א.  ציווי משה: "משכו וקחו"

פסוק כ"א

"וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם"

1.

רמב"ן:

הפרשה הזו מקצרת, באשר ציוה אותו ה' בפרשה של מעלה, כי בידוע שאמר להם משה לישראל הכל בפרט ולימד אותם כל הענין, ונכלל הדבר בכתוב (כ"ח) "כאשר צוה ה' את משה כן עשו", אבל הזכיר את הפרשה בכלל, כי קרא משה לכל זקני ישראל והם אספו אליו כל העם, ואז אמרו אל כל עדת ישראל: "משכו" הצאן מן העדר אל בתיכם להיות לכם למשמרת מבעשור לחודש. ויתכן שאמר "משכו" בעבור היות צאנם רחוק מאד מהם בארץ גשן, "כי תועבת מצרים כל רועה צאן" (בראשית מ"ו ל"ד), ואמר "וקחו לכם" – קחו אותם למשפחותיהם, איש שה לבית אבות שה לבית (שמות י"ב ג') ושחטו הפסח בין הערבים, ככל המפורש למעלה במצוה.

א.

מהם הקשיים השונים שרצה לישב?

ב.

מה רצה להוכיח בעזרת פסוק כ"ח מתוך פרקנו?

2.

אברבנאל:

והנראה בישוב כל זה הוא, שהשם יתברך ציוה בראש חודש ניסן למשה ולאהרן על חג הפסח שיעשו במצרים ולדורות, ואין ספק שמשה רבנו הגיד את המצוה לכל ישראל כמו שציוהו ה' ולא השמיט ממנה דבר, ואין להפלא מאשר לא סיפר הכתוב שהגיד משה את המצוה לכל ישראל, כי הנה בכל המצוות נאמר "וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל בני ישראל" ולא יספר הכתוב, שמשה הגידה להם, כי בידוע שלא יעבור משה על דבר ה'...
ואמנם הפרשה הזאת "משכו וקחו לכם" לא באה להגיד שדיבר משה המצוה אשר ציוהו ה', כי כבר שמעו אותה כל העדה מפיו, אבל ראה משה לצוות מעצמו לזקנים שהם יזדרזו במצוה הזאת מקרבן הפסח והם יתחילו ראשונה בלקיחתו ושחיטתו ונתינת הדם על המשקוף והמזוזות, הם שהיו הדברים היותר מסוכנים, ולכך חשש משה, אולי יהיה בעיני העם קשה לעשות הדברים האלה, כי בראות המצרים שהיהודים ישלחו ידיהם במקנה הנכבד שעבדו לו (=המצרים) ועם בזוי ושסוי כזה ירימו יד בעדר אשר בחרו מצרים להם לאלוהות והישראלי יאסור השה לכרעי מיטתו לעיניהם ואין לאל ידם להוציאו משם וביום הי"ד בניסן ישחטוהו בעוד השמש בצהרים וישימו את דמו על הדלת והמזוזה – תהיה בזה סכנה גדולה. הנה חשש אדוננו משה אולי המון בני ישראל יפחדו לעשות המצוה, לכן כדי לתת להם אומץ לב, ציוה לזקנים "משכו וקחו לכם" – אתם ראשי בני ישראל היו ראשונים בעשיית המצוה הזאת, אתם בעצמכם לא ע"י שליח, משכו וקחו לכם שה לבית בפרסום לכל משפחותיכם, וכן אתם ראשונה שחטו הפסח וטבלתם האזוב בדם וכו'... אותם הדברים שהיה בהם סכנה מפני המצרים... והיה זה כולו כדי שהמון ישראל יראו הזקנים עושים כן – וכן יעשו גם הם, כי העם תמיד נמשך במעשיו בדרך הגדולים... והנה העם כולו שהיו שמה כשציוה זה לזקנים השתחוו לפניו לאמור: אין צורך שיעשו זה הזקנים לאמץ לבבנו, כי אנחנו "נעבור חלוצים" וכולנו נקיים המצוה הזאת; והוא אמרו: "ויקד העם וישתחוו וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו" (כ"ז-כ"ח) רצונו לומר: כן עשו מעצמם ולא הוצרכו ללמוד מן הזקנים.

א.

מה קשה לו - האם הם אותם הקשיים שמיישב הרמב"ן או נוספים עליהם, או אחרים לגמרי?

ב.

היכן מצא רמז בפסוקי ספר שמות, שסכנה בעבודות ה' כזו?

ג.

מה רמז מצא בפסוקים שמשה ציוה מעצמו לזקנים ולא על פי צווי ה'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר