גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לעניין כפל הסיפורים

ב.

טענת ישראל

ג.

בפירוש המושג "ויצעק משה"

ד.

"עבור לפני העם"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בשלח
שנת תש"כ

רפידים

שמות פרק יז, פסוקים א - ז

א.  לעניין כפל הסיפורים

ראב"ע, במדבר פרק כ' פסוק ח':

ד"ה ונתן מימיו: בעבור "מימיו" אמרו כי זה הסלע הוא הצור. ואלה עיורי לב, כי הצור הוא בחורב וזה הסלע היה בקצה ארץ אדום, כי בקדש היה. גם יתכן לפרש "מימיו" – המים שאתן בו.

ר' יוסף בכור שור, במדבר כ' ח':

ד"ה וקח את המטה: להכות בסלע. לפי הנראה לי זהו המעשה שב"ויהי בשלח" דכתיב ביה (שמות י"ז) "והכית בצור ויצאו", אלא ששם מספר איך פרנס הקב"ה את ישראל במן ושלו ומים במדבר, ואח"כ כתב כל אחד במקומו. ותדע שאחד הוא זה המעשה ואותו, דהתם כתיב (שמות י"ז ז') "ויקרא שם המקום הזה מסה ומריבה", ובזאת הברכה הוא אומר על זה המעשה שהקפיד הקב"ה על משה ואהרן (דברים ל"ג ח') "אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה", אלמא דמעשה אחד הוא.
ואף בכאן כתב (במדבר כ"ד י"ד) "המה מי מריבת קדש מדבר צין", והתם נמי כתב (שמות י"ז א') "ויסעו ממדבר סין".
ומה שלא פירש כאן פירש שם: שאמר לו הקב"ה להכות בצור. וכן דרך פרשיות הרבה, שסותם דבריו במקום אחד ומפרש במקום אחר. כגון פרשת מרגלים דכתיב במשנה תורה (דברים א' כ"ב) שאמרו ישראל "נשלחה אנשים" ובשלח לך (במדבר י"ג) לא פירש. וכן הרבה.

1.

מהן ההוכחות של "הטועים הרבים" (המוזכרים בראב"ע) לזיהוי שני המקרים, ומהן הוכחותיו של ר' יוסף בכור שור?

2.

לפי איזו מן המידות שהתורה נדרשת בהן רוצה ר' יוסף בכור-שור להסביר את הכפל של שני הסיפורים?

3.

במה דומה עניין המרגלים לענייננו לפי דעתו?

4.

התוכל לתת עוד דוגמאות מסוג זה שעליהן אומר בכור-שור "וכן הרבה"?

5.

מהן חולשותיו של פירושו בזהותו את שני המקרים?

6.

איך יש לפרש את דברים ל"ג ח' אם לא נקבל את פירושו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר