גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"מראה אותך"

ב.

מס שלושים אלף

ג.

"ויהי דבר ה'" - התראה

ד.

"הבית הזה אשר אתה בונה"

פרשת תרומה
שנת תש"כ

המשכן והמקדש + הפטרה

שמות פרק כה

א.  "מראה אותך"

פסוק ט'

"כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל כֵּלָיו"

רש"י:

ד"ה אשר אני מראה אותך: כאן את תבנית המשכן. המקרא הזה מחובר למקרא של מעלה הימנו "ועשו לי מקדש" – ככל אשר אני מראה אותך.

רשב"ם:

ד"ה ככל אשר אני מראה אותך: ככל הדמויות של כלים ושל בניינים הראה לו ממש הקדוש ב"ה למשה, כמו שמצינו ביחזקאל בבנין שהראהו בבבל במראות אלוהים, וגם בדיבור הראה לו ופירש לו כמו שכתב. וכן מוכיח לפנינו (כ"ה מ') "ככל אשר אתה מראה בהר"; אם בדיבור בלבד, היה אומר "אשר אתה מראה". למה הוצרך לומר "בהר"?

ראב"ע:

ד"ה מראה אותך: במראה העין, כי מראות יחזקאל היו בחלום נבואה. והוסיף ה"א הדעת ואמר "המשכן" אחר שהזכיר "מקדש".

ר' אברהם בן הרמב"ם:

ד"ה אשר אני מראה אותך: ואולי יאמר האומר: למה לא אמר הכתוב (ל"ט מ"ג) "והנה עשו אותה כאשר הראה ה' את משה" (במקום מה שנאמר "אשר צוה ה' את משה")? נאמר בזה שני טעמים: אחד משניהם קרוב והשני דק; והקרוב בשניהם, שהחכמים ז"ל לא הגיע אליהם אלא ציווי. והשני, שראיית משה את תבנית המשכן אינה ראיית חומרים גשמיים אלא ראיית צורה, כעין דמיון, ובכך היא ראיה כעין אמירה, וכבר העזתי וניגשתי.
ולראיה כזו כבר הודרך דוד במראה הנבואה לראית המקדש ופרטיו לפני בניינו וכן אמר הכתוב (דברי הימים א' כ"ח י"א) "ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו..." ואמר בסוף (שם י"ט) "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל, כל מלאכות התבנית".

ר' יוסף בכור שור:

ד"ה ככל אשר אני מראה אותך: יש לפרש שהראהו ממש את התבנית, ויש לפרש שקורא "מראה" מה שאומר לו מענין המשכן, ומראה לו איך יעשה אותו, וכן לשון בני אדם.

1.

מהי השאלה (או השאלות) שרצו הפרשנים לישב?

2.

לשם מה מוסיף רש"י בפירושו מילת "כאן"?

3.

מה ההבדל בין דעות הפרשנים השונים?

4.

הסבר את המקומות המסומנים בקו (שים לב: מי הם "החכמים" בדברי בן הרמב"ם, ומה היא "לשון בני אדם" בדברי בכור שור)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר