גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקללה שהפכהּ ה' לברכה

ב.

"ויגר מואב מפני העם"

ג.

"ויקץ"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"וקסמים בידם"

ו.

שאלות בדברי עקדת יצחק

פרשת בלק
שנת תש"ה

שליחותו של בלעם

במדבר פרק כב

עצה טובה: קרא מדרש במדבר רבה כ, א או תנחומא, תחילת פרשתנו.

א.  הקללה שהפכהּ ה' לברכה

אברבנאל:

היה עניין בלעם בברכה וקללה מפורסם מאוד בין האומות כשואל דבר מאת האלוקים. וכמו שאמר בלק: "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר". ואם היה בלעם מקלל את ישראל, היו גויי הארץ בוטחים בקללתו ומתאמצים להילחם בישראל על משענת קללתו. אמנם כששמעו מדבריו שהקדוש ברוך הוא מונע מהם הקללה ומודיע כי ברוך הוא, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי שם ה' נקרא עליהם, ויחשבו שהייתה הצלחת ישראל מאת ה' מן השמים – ומי יאמר לו: מה תעשה? – ולא יקום בהם עוד רוח להילחם בישראל. ובזה הועיל עניין בלעם וברכותיו מאוד; וזהו מה שאמרה רחב למרגלים ששלח יהושע (יהושע ב'): "ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו..." ומאין ידעה כל זה האשה ההיא, שה' יתברך הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת? אלא מדברי בלעם ונבואותיו, ולכן נחשב הדבר לחסד גדול שעשה ה' לישראל.

שד"ל:

מפני שלא הותר לישראל להתגרות במואב, ואם היה בלעם מקלל, היו בלעם ובלק מתפארים שהועילה קללתו להציל את המלך ואת העם אשר שכרוהו, כי לא ידעו כי ה' ציוה "אל תצר אל מואב" (דברים ב' ט'), ויאמרו, כי הקללה הביאה בהם מורך לב וחתתה גבורתם, ואולי גם כן היו המואבים יוצאים לקראתם בעם כבד וביד חזקה, כמו שעשה אדום (לעיל כ' כ') והיו ישראל מתרחקים מפניהם מפני מצות ה', כמו שעשו לאדום, והיה שם שמים מתחלל.

ראב"ע, פסוק ט':

ד"ה ויבוא אלוקים: לכבוד ישראל כי השם ידע דבר בעל פעור, ואילו היה בלעם מקלל אותם היו כל העולם אומרים כי בעבור קללת בלעם באה המגפה.

1.

מה היא השאלה שכל אחד מהמפרשים הנ"ל משתדל לפרשהּ לפי דרכו?

2.

מהי ההבנה המוטעית של פרקנו, אשר כנגדה יוצאים המפרשים הנ"ל?

3.

מהי חולשת תשובתו של ראב"ע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר