גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

בין מניין במדבר למניין שמות

ג.

תכלית המפקד

ד.

"לגלגלתם"

ה.

חטאו של דוד במפקד

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת במדבר
שנת תשי"ב

המפקד הראשון

במדבר פרק א

א.  שאלות כלליות

1.

מהו השם שבו יכונה חומש במדבר בפי חז"ל ובפי פרשנינו על פי תוכנה של פרשה ראשונה?

2.

לדעת רוב המפרשים, הרי המפקד אשר עליו נצטווה משה בפרשתנו המפקד השני מאז צאת בני ישראל ממצרים.

עיין רש"י, שמות ל' ט"ז:

ד"ה ונתת אותו על עבודת אהל מועד: למדת שנצטווה למנותם בתחילת נדבת המשכן אחר מעשה העגל מפני שנכנס בהם מגפה כמ"ש (שמות ל"ב) ויגוף ה' את העם. משל לצאן החביבה על בעליה שנפל בה דבר ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה ממך מנה את צאני ודע כמה נותרו בהם להודיע שהיא חביבה עליו.
וא"א לומר שהמנין הזה הוא האמור בחומש הפקודים שהרי נאמר בו (במדבר א') באחד לחודש השני והמשכן הוקם באחד לחודש הראשון שנאמר (שמות מ') ביום החודש הראשון בא' לחדש תקים וגו' ומהמנין הזה נעשו האדנים משקלים שלו שנאמר (שמות ל"ח) ויהי מאת ככר הכסף לצקת וגו', הא למדת ששתים היו, אחת בתחלת נדבתן אחר יום הכפורים בשנה ראשונה ואחת בשנה שנייה באייר משהוקם המשכן. וא"ת וכי אפשר שבשניהם היו ישראל שוים ו' מאות אלף וג' אלפים וה' מאות ונ' שהרי בכסף פקודי העדה נאמר כן ובחומש הפקודים אף בו נאמר כן (במדבר א') ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים והלא בשתי שנים היו. וא"א שלא היו בשעת מנין הראשון בני י"ט שנה שלא נמנו ובשניה נעשו בני כ', תשובה לדבר אצל שנות אנשים בשנה אחת נמנו אבל למנין יציאת מצרים היו שתי שנים לפי שליציאת מצרים מונין מניסן כמו ששנינו במסכת ראש השנה ונבנה המשכן בראשונה והוקם בשניה שנתחדשה שנה באחד בניסן אבל שנות האנשים מנויין למנין שנות עולם המתחילין מתשרי נמצאו שני המניינים בשנה אחת, המנין הראשון היה בתשרי לאחר יום הכפורים שנתרצה המקום לישראל לסלוח להם ונצטוו על המשכן והשני באחד באייר.

כיצד מוכיח רש"י את צדקת הדעה הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר