גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטאו של משה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ודברתם אל הסלע לעיניהם"

ד.

לציווי "והשקית את העדה" וכו'

פרשת חוקת
שנת תשי"ב

חטאו של משה

במדבר פרק כ, פסוקים א - יא

לשאלה הגדולה: מה היה חטאו של משה רבנו? עיין גיליון חקת תש"ו, שבו הובאו כמה דעות בפתרונה.

א.  חטאו של משה

דברים רבה ב' ב':

זהו שאמר הכתוב (תהלים ל"ט) "בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו, אך הבל כל אדם".
מהו "בתוכחות על עון"? על ידי עוון אחד שהיה ביד משה שהוכיח את בניך ואמר להם: "שמעו נא המורים", יסרת אותו והוכחת אותו.
מהו "ותמס כעש חמודו"? כל חמדה שהיה מתאוה משה ליכנס לארץ, המסות אותו כעש זה, שנכנס בכלים ומרקיבן. ואין "חמודו" אלא ארץ ישראל שנאמר (ירמיהו ג') "ואתן לך ארץ חמדה".
ואם כך הגיע למשה הצדיק – על אחת כמה וכמה שאר כל הבריות... "אך הבל כל אדם."

1.

מה היה חטאו של משה לפי דעת המדרש?

2.

מי ממפרשינו (עיין גיליון חקת תש"ו) הולך בעקבות המדרש הזה?

3.

ומקשים על דברי מדרש זה: והלא בדברים ט' ז' אמר: "ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" – ולמה לא נחשב לו לחטא?

ענה לקושיה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר