גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"מה תצעק אלי..."

ב.

מדברי המדרש

ג.

קריעת ים-סוף

פרשת בשלח
שנת תש"ל

קריעת ים סוף

שמות פרק יד, פסוקים טו - כה

א.  "מה תצעק אלי..."

פסוק ט"ו

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ"

1.

רש"י:

ד"ה מה תצעק אלי: למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא:: "לא עת עתה להאריך בתפילה, שישראל נתונין בצרה".
ד"א: מה תצעק אלי - עלי הדבר תלוי ולא עליך, כמו שנאמר להלן (ישעיה מ"ה) "על בני ועל פועל ידי תצווני".

א. 

מה קשה לו?

ב. 

העתק פסוקנו פעמיים וסמן בסימני פיסוק לפי כל אחד מפירושי רש"י!

ג. 

למה לא הסתפק רש"י בפירושו הראשון והביא גם את השני?

2.

בעל אור החיים, מקשה על פסוקנו שתי קושיות:

קשה, ולמול מי יצעק אם לא לה' אלוהיו, ובפרט בעת צרה?! וכתוב (יונה ב' ג') "קראתי מצרה לי"; (תהלים קי"ח ה') "מן המיצר קראתי י-ה". ואם לצד שהרבה להתפלל, הלוא כל עוד שלא נענה מהעונש בצר לו, לא יירף מתפילה. עוד רואני כי נתקבלה תפילתו ואמר לו ה' "הרם את מטך וגו'". אם כן – קיבל תפילתו, אם כן "מה תצעק אלי" למה?
עוד קשה: אומר לו "דבר על בני ישראל ויסעו" – להיכן יסעו, אם רודף מאחור והים לפניהם? ואם הכוונה אחר שייבקע הים, אם כן היה לו לומר: "הרם את מטך", ואחר-כך יאמר "דבר אל בני-ישראל ויסעו"?!!

התוכל ליישב שתי קושיותיו?

3.

ספורנו:

ד"ה מה תצעק אלי: כי אמנם הוא היה בכלל "ויצעקו בני-ישראל אל ה'", אמנם צעקת משה לא היתה מיראת פרעה וחילו, כי כבר הגיד לישראל את מפלת המצרים ומיתתם, באמרו (פסוק י"ג) "לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ה' יילחם לכם"; אבל היתה צעקתו על שרי ישראל שהעיזו פניהם באומרם: "המבלי אין קברים" וחשב בשביל זה, שלא ישמעו לו להיכנס בים. לפיכך אמר לו ה': "מה תצעק אלי" בזה, כי אמנם אתה חושד בכשרים.

ד"ה דבר אל בני-ישראל וייסעו: ולא ימרו את פיך.

א.

מה קשה לו בפסוקנו - האם זו אחת מן הקושיות שהקשה בעל אור-החיים, או קושיה אחרת לפניו?

ב.

השווה דברי הספורנו לדברי המדרש המובא ברש"י, י"ז ד'-ה':

ד"ה עבור לפני העם: וראה אם יסקלוך, למה הוצאת לעז על בני?

מה המשותף לדברי ספורנו במקומנו ולדברי המדרש ההוא?

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר