גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה הפרק

ב.

"כי המצוה... לא בשמים היא"

ג.

"ומל ה'..."

ד.

שאלות בדברי הראי"ה קוק

פרשת נצבים - וילך
שנת תש"ה

פרשת התשובה

דברים פרק ל

א.  מבנה הפרק

ר' יוסף אלבו, ספר העיקרים מאמר ד' פרק כ"ד:

כשעיינו בפרשת ניצבים היטב, מצאנו שמה שאמר הכתוב (ל' ט"ו) "ראה נתתי לפניך... אשר אנכי מצווך היום לאהבה את ה'... לשמוע בקולו ולדבקה בו..." מדבר על התשובה, לפי המשך הפרשה וקישורה. וזה, שבתחילה אומר (ב'): "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו", וגמר העניין בתשובה ואמר שצריך שתהיה בלב שלם שה' יעזרהו אם תהיה כך, וזהו שאמר בסוף (י'): "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך". ואחר כך אמר משבח גודל מעלת התשובה עם קלות מציאותה (י"א) "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת... כי קרובה אליך..." וכל זה בלי ספק מדבר על התשובה. ויורה על זה (=ראיה לכך) אמרו (י"ד) "בפיך ובלבבך לעשותו", שעניין התשובה תלוי בוידוי הפה ובחרטת הלב... והפליג הכתוב לשבח אותה בשאמר (י"ב) "לא בשמים היא ולא מעבר לים היא". וזה (=פירושו, כוונת הפסוק) כאילו אמר, שהדבר לגודל ערכו היה ראוי לך להשתדל ולטרוח בעדו כל טורח שבעולם, אפילו לעלות לשמים, אם אפשר, או לעבור הים, כדי להשיגו, שהוא דבר יקר הערך מאוד... שהשכל גוזר שלא היה ראוי שיספיק כופר אל החוטא בעד חטאו. כל שכן, שאין ראוי שיקובל החוטא בתשובה בדברים, כמו שהנביא אומר (הושע י') "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", אם לא על צד החסד האלוקי, ולזה הזהיר עליה מאוד ואמר (ט"ו) "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב... ובחרת בחיים... למען תחיה"... כי אחר שהראה דרך קלותו, כשאמר "כי קרוב אליך הדבר"... ועל כן ראוי לך שלא תתרשל בהשגתו, שהוא חיים לנפשך. וכמו שלא תתרשל בבקשת החיים, כך אין ראוי לך שתתרשל בזה. וזהו שסמך אל זה "ובחרת בחיים". וביאר שהחיים הללו, שיושגו במצוה הזאת, הם בעצמם התכלית המושג מצד התורה, וזהו אומרו "לאהבה את ה' אלוקיך ולשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה...".

1.

מהו מבנה הפרק וחלוקתו, לפי דעתו?

2.

היש אפשרות – לפי דעתך – לחלק את הפרק באופן אחר?

אם אינך מסכים לחלוקתו, נמק את חלוקתך.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר