גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הפסוק על פי הגמרא והמדרשים

ב.

"פוקד עון אבות..."

ג.

הפסוק לדעת רגיו

פרשת יתרו
שנת תש"ל

"פוקד עוון אבות על בנים"

שמות פרק כ, פסוק ה

א.  הפסוק על פי הגמרא והמדרשים

פסוק ה':

"פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל בָּנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים לְשׂנְאָי.

מכילתא:

בזמן שאינן מסורגין, או בזמן שהן מסורגין? הא כיצד: רשע בן רשע בן רשע. ר' נתן אומר: קוצץ בן קוצץ בן קוצץ. כיון ששמע משה את הדבר הזה (שמות ל"ד ה') "ויקוד ארצה וישתחוה". אמר: "חס ושלום! אין בישראל רשע בן רשע בן רשע".

(יש פרשני המכילתא הסבורים שהגירסא המדויקת היא במדרש תנאים, "(דברים ה' ט') 'פוקד עוון אבות על בנים' – כששמע משה כך, נרתע לאחוריו ונבהל, עד שאמר לו (=הקדוש ברוך הוא): ,בזמן שאינן מסורגין. או אפילו הן מסורגין? תלמוד לומר: "לשונאי" – רשע בן רשע בן רשע... כיון ששמע משה את הדבר הזה...)


מכילתא דר' שמעון בן יוחאי
:

"פוקד" – אין פוקד אלא מזכיר וכן הוא אומר (בראשית כ"א): "וה' פקד את שרה" ואומר (שמות ג' ט"ז) "פקוד פקדתי אתכם". ר' יהודה אומר: כונס אני עונותיכם לידי ותולה עד ארבעה דורות, כיהוא בן נמשי; וכן הוא אומר (מלכים ב', ט"ו י"ב) "בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל", ויהי לו כן.

ברכות ז' א':

אמר מר: צדיק וטוב לו – צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו – צדיק בן רשע. איני (=אם כך הוא) והא כתיב "פוקד עוון אבות על בנים" וכתיב (דברים כ"ד) "ובנים לא יומתו על אבות" ורמיזן קראי אהדדי? ומשנינן: לא קשיא: הא כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, הא כשאין אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם.

במדבר רבה י"ט (ל"ג):

זה אחד משלושה דברים שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו (=הקדוש ברוך הוא): "לימדתני". ...השניה: כשאמר לו הקדוש ברוך הוא: "פוקד עוון אבות על בנים", אמר משה: "ריבונו של עולם! כמה רשעים הולידו צדיקים, יהיו נוטלים מעוונות אביהם?! תרח עובד צלמים, ואברהם בנו צדיק, וכן חזקיה צדיק, ואחז אביו רשע. וכן יאשיהו – צדיק, ואמון אביו רשע. וכך נאה – שיהיו הצדיקים לוקין בעוון אביהם?! אמר לו הקדוש ברוך והא: "לימדתני! חייך שאני מבטל דברי ומקיים דבריך, שנאמר (דברים כ"ד) "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות", וחייך שאני כותבן לשמך, שנאמר (מלכים ב', י"ד ו') "ככתוב בספר תורת משה אשר ציוה ה'".

מדרש השכם (מתוך ספר הליקוטים לאליעזר גרינהוט כרך א' ירושלים תרנ"ט):

גדולה הצלת קטנים לאבותם, שהצלת גדולים פעמים היא ממתנת עד ארבעה דורות, והצלת קטנים מכפרת מיד. ומניין שהצלת גדולים עד ארבעה דורות? שנאמר "פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים". אין אתה יכול לומר, שאם היה האב רשע והבנים צדיקים, שהוא פוקד רשעת האב עליהם, שאין זו מידת הדין. ואין אתה יכול לומר, שהוא נתפס בחובו, שאין זו מידות המרחמים. ואיזו מידת הרחמים? תולה לאב עד ארבעה דורות, אם נמצא אחד מהם צדיק – הרי האב ניצול. לא נמצא אחד מהם צדיק – כל אחד נתפס על מעשיו. שמא תאמר "פוקד עוון אבות על בנים" לשון קצף הוא, צא ולמד מי"ג מידות (שמות ל"ד ו'-ז') "ה' ה' אל רחום וחנון וגו' פוקד עוון אבות על בנים", אף כשהוא אומר "פוקד עוון אבות על בנים" לשון רחמים הוא, שאם יהיה אחד מהדורות צדיק - הוא מצילם... ועוד: משה רבנו בשעה שבא לבקש רחמים מהו אומר? (במדבר י"ד) "ועתה יגדל נא כוח ה' כאשר דיברת ה' ארך אפים... פוקד עוון אבות על בנים" – ואילו היה לשון קצף – לא היה אומר זה. 

1.

הסבר את המושג "מסורגים" שבדברי המכילתא.

2.

איך מיישבים בדרך-כלל את הסתירה שבין פסוקנו לפסוק בדברים כ"ד, שלא כדרך הגמרא בברכות?

3. 

מי הם "השונאים" המוזכרים בפסוקנו, האבות או הבנים – לפי דעת המכילתא, הגמרא, מדרש רבה?

4.

יש הסוברים שאפשר להכריע בשאלה האחרונה מתוך השוואה עם הנאמר בשלוש עשרה מידות. כיצד?

5.

מה המחלוקת בין התנא קמא ובין ר' יהודה במכילתא דר' שמעון בר-יוחאי?

6.

עם מי משניהם מסכים בעל מדרש "השכם"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר