גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ועשו ארון"

ב.

"ושתי טבעות"

ג.

בביאור הלאו "לא יסורו"

פרשת תרומה
שנת תש"ז

הארון

שמות פרק כה, פסוקים י - כב

עיין גם בגיליון תרומה תש"ו, שעסק אף הוא בארון ובכפורת.

עצה טובה למורים ולמדריכי נוער ולמלמדי פרשת השבוע בחוגים:
השתמשו בלימוד הפרשה הזאת והבאות בחוברת: תמונות תבנית המשכן וכליו ליעקב יהודה.

א.  "ועשו ארון"

פסוק י'

"וְעָשׂוּ אֲרוֹן"

רמב"ן:

ד"ה ועשו ארון: יחזור אל בני ישראל הנזכרים למעלה, ואחרי כן "וציפית אותו" (פסוק י"א), "ויצקת לו" (פסוק י"ב), וכולן בלשון יחיד, כי משה כנגד כל ישראל (מכילתא יתרו א'). ויתכן שירמוז שיהיו כל ישראל משתתפין בעשיית הארון, בעבור שהוא קדוש משכני עליון, ושיזכו כולם לתורה. וכן אמרו במדרש רבה (שמות ל"ד ב'): מפני מה בכל הכלים כתוב "ועשית", ובארון כתיב "ועשו ארון"? אמר ר' יהודה בר' שלום: אמר הקדוש ברוך הוא: יבואו הכל ויתעסקו בארון, שיזכו לתורה. והעסק, שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון, או יעזור לבצלאל עזר מעט, או שיכוונו לדבר.

ראב"ע:

ד"ה ועשו: בעבור שאמר בתחילה "ועשו לי", החל ככה.

מה קשה להם, ומה ההבדל העקרוני שבין תשובותיהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר