גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ועשית הישר והטוב"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ואתחנן
שנת תשי"ב

"ועשית הישר והטוב"

דברים פרק ו, יח

א.  "ועשית הישר והטוב"

פסוק י"ח

"וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה' לְמַעַן יִיטַב לָךְ וּבָאתָ וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֶיךָ"

רש"י:

ד"ה הישר והטוב: זו פשרה, לפנים משורת הדין.

רמב"ן:

ד"ה ועשית הישר והטוב: על דרך הפשט יאמר תשמרו מצוות השם ועדותיו וחקותיו ותכוון בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. ולמען ייטב לך - הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם. ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו: זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציוך, ועתה יאמר גם באשר לא ציוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר.
וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותיקוני הישוב והמדינות כולם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל (ויקרא י"ט ט"ז), לא תקום ולא תטור (שם פסוק י"ח), ולא תעמוד על דם רעך (שם פסוק ט"ז), לא תקלל חרש (שם פסוק י"ד), מפני שיבה תקום (שם פסוק ל"ב), וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ ק"ח א'), ואפילו מה שאמרו (יומא פ"ו א') פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר.

להבנת דבריהם:

רמב"ם, הלכות שכנים י"ב הלכה ה':

המוכר קרקע שלו לאחר, יש לחברו שהוא בצד המיצר שלו (= הגובל עם קרקעותיו) ליתן דמים ולוקח ולסלק אותו... אפילו היה הלוקח תלמיד חכם ושכן וקרוב למוכר (= קרוב קרבת משפחה), וכן אם היה המצר עם הארץ רחוק, בן המצר קודם ומסלק את הלוקח; הואיל והמכר אחד הוא, טוב וישר הוא שיקנה מקום זה בן המצר יותר מן הרחוק. (מקורו: בבא מציעא ק"ח)

רמב"ם, הלכות לווה ומלוה כ"ב הלכה ט"ז:

בית דין ששמו לבעל חוב, בין בנכסי לווה, בין במשועבדים שביד הלוקח, ולאחר זמן השיגה ידו של לווה או של נטרף או של יורשיהם והביא לבעל חוב את מעותיו, מסלקין אותו מאותה קרקע, והשומא חוזרת לבעלים לעולם, משום שנאמר "ועשית הישר והטוב". (מקורו: בבא מציעא ט"ז ע"ב)

וכן עיין מאמרו של ר' ישעיה שפירא, זצ"ל: "ועשית הישר והטוב" (מודפס בחוברת ר' ישעיה שפירא – פרקי חיים, בני עקיבא תל-אביב תש"ו), בייחוד מקום זה:

... משום כך באה האזהרה (ויקרא י"ט) "קדושים תהיו" לומר, שאין לעמוד רק על הדין בלבד, כי אם כלשונו של הרמב"ם "להיות רודף אחר כוונת התורה". מי שרוצה לקיים את התורה בשלמות אי אפשר לו להסתפק בשמירת הדינים המפורשים, כי אם עליו גם להתעמק במטרה הצפונה בדינים אלה. עליו לא רק לחשוב על מה שטוב וישר בעיניו, כי אם על "הישר והטוב בעיני ה'".
לכאורה האזהרה "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" שמוסיפה התורה מלבד כל הדינים היא מיותרת, כי הרי כל הדינים מכוונים למטרה זו, להראות לאדם את הדרך הישרה. אולם באמת ישנם כמה דברים שמצד הדין הם מותרים ונאסרו רק מצד "ועשית הישר והטוב בעיני ה'", לגבי שומא אמרו חז"ל "דמדינא דארעא לא מבעיא למהדר" ומשום "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" אמרו רבנן: תיהדר. הרי שיש כאן דין מיוחד של "ועשית הישר והטוב", כי היהדות אינה מסתפקת בהגבלת מעשה הרע שבפועל בלבד, כי אם היא שואפת לעקור את הרע שבכח מתוך נפש האדם.

1.

מה קשה בפסוקנו?

2.

כיצד מתבאר המושג "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" ע"י ההלכות המובאות לעיל?

מה המשותף בין שני הדינים הנ"ל: "דין דבר מצר" ו"השומא החוזרת לעולם", ולמה נשענים שניהם על פסוקנו?

3.

השוה את דברי הרמב"ן כאן לדברי הרמב"ן, ויקרא י"ט ב':

ד"ה קדושים תהיו: הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, לשון רש"י. אבל בתורת כהנים (פרשה א' ב') ראיתי סתם, פרושים תהיו. וכן שנו שם (שמיני פרק י"ב ג'), והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים.
ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים.
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, אם כן, ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה.
לפיכך בא הכתוב, אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. ימעט במשגל, כענין שאמרו (ברכות כ"ב א') שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו. ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקרא הכתוב (במדבר ו' ה') הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה (בראשית ט' כ"א) בנח ובלוט.
וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה, כמו שהזכירו (חגיגה י"ח ב') בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, וכמו שנקרא הנזיר קדוש (במדבר ו' ח') בשמרו מטומאת המת גם כן. וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס, כענין שהזכיר הכתוב (ישעיה ט' ט"ז) וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו.
באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפירט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו (ברכות נ"ג ב') והתקדשתם, אלו מים ראשונים; והייתם קדושים, אלו מים אחרונים; כי קדוש, זה שמן ערב. כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים.
וזה דרך התורה, לפרוט ולכלול בכיוצא בזה, כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל ועשית הישר והטוב (דברים ו' י"ח), שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, כאשר אפרש (שם) בהגיעי למקומו ברצון הקב"ה. וכן בענין השבת, אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, ועוד אפרש זה (להלן כ"ג כ"ד) בע"ה...

מה הרעיון המשותף בדברי הרמב"ן בשני המקומות?

נגד איזו השקפה נלחם הרמב"ן גם פה וגם שם?

4.

האם פסוקנו הוא פסוק המסכם את כל המצוות, או מצוה מיוחדת, נוספת על כל המצוות?

5.

בעל מנחת יהודה, מקשר את דברי רש"י לפסוקנו עם מאמר חז"ל:

בבא מציעא ל' ע"ב:

לא חרבה ירושלים אלא על שדנו דין תורה.

הסבר את מובנו של מאמר חז"ל זה על סמך פירושיהם של רש"י ורמב"ן לפסוקנו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר