גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

להבנת המלה "כרובים"

ב.

"ועשית"- ראב"ע

ג.

לפירוש המלה "כרובים"

ד.

צורת הכרובים

ה.

בפירוש סמליותם של הכרובים

פרשת תרומה
שנת תש"ל

הכרובים

שמות פרק כה, פסוק יח

א.  להבנת המלה "כרובים"

1.

חגיגה יב ע"ב:

מאי 'כרוב'? אמר ר' אבהו: כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא – "רביא". אמר ליה רב פפא לאביי: אלא מעתה דכתיב (יחזקאל י' י"ד) "פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה...", היינו פני כרוב, היינו פני אדם?! (רש"י: מה הן פני כרוב ומה הן פני אדם, וכי לא אחד הם?) - אפי רברבי ואפי זוטרא (האחד פני גדול והאחד פני קטן).

האם לפי הדעות הנ"ל הכ"ף של "כרוב" היא כף השורש או כף השימוש?

2.

רש"י, פרק כ"ו פסוק א':

ד"ה כרובים מעשה חושב: כרובים היו מצויירים בהם באריגתן ולא ברקימה שהוא מעשה מחט, אלא באריגה בשני כותלים, פרצוף אחד מכאן ופרצוף אחד מכאן. ארי מצד זה ונשר מצד זה...

ומפרש דבריו אלה ר' אליהו מזרחי:

האי דנקט רש"י: ארי מצד זה ונשר מצד זה – לאו דוקא, אלא צורות בעלמא נקט משתנות זו מזו.

מה הצריכו לפרש שארי ונשר לאו דווקא, ושאין כוונת רש"י אלא להביא דוגמא?

3.

ואם דוגמא היא, למה נקט דווקא דוגמאות אלה?

4.

הביאור מעיר לדברי רש"י הנ"ל (לפרק כ"ו פסוק א'):

ומשמע מדברי רש"י שכל ציורי בריות נקראים "כרובים", וכן משמע מלשון רש"י בפרשתנו...

לאיזה מקום בדברי רש"י בפרשת תרומה יכוון, שמהם משמע כך?

5.

י"ש רגיו, בכורי עתים, תק"צ עמוד 9 (מתוך מאמר "הכרובים"):

ראוי שיונח מאמר ר' אבהו (עיין שאלה א1) במדרגת המאמרים ההולכים בעקבות הדרש ואין להם חלק בפשט... הן אמת שהכתובים לא הודיעו בפירוש על איזו צורה היו הכרובים, ולכן אם קבלה ביד חז"ל שהיו בדמות ילדים, נקבל דעתם אף על פי ששורש המלה לא יורה כן.

התוכל להוכיח את דבריו אלה (ש"שורש המלה לא יורה כן")?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר