גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מיני הברכות והקללות

ב.

הנרמז במילה "זאת"

ג.

"ואם תלכו עמי קרי"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בחקותי
שנת תש"ז

התוכחה

ויקרא פרק כו, פסוקים יד - מו

לעניין הברכות והקללות בכללן עיין גיליון בחקותי תש"ו!

א.  מיני הברכות והקללות

ר' נפתלי הירץ ויזל, (באור):

האמת היא, שכל מיני ברכות וקללות שהן תחת לשמש, שעל ידיהן משלם ה' שכר טוב לצדיקים ונפרע על ידיהן מעוזביו, מתחלקין לארבעה ראשי סדרים המפורשים בנבואת יחזקאל פרק י"ד (עיין פסוקים י"ב-כ"ג)... וארבעת ראשי המשפטים הללו כוללים כל המשפטים הרעים והצרות הרבות המגיעים בתבל ארצה, וכך הם סדורים בפרשה זו. ודע, כי נוסף על ד' סדרי ברכות וקללות אלה הנוהגים בישראל ובאומות כולן, יש סדר חמישי של ברכות שאינו נוהג אלא בישראל, שהוא השראת השכינה בהם ומקדשו בתוכם והנבואה ורוח הקודש – ולעומתם סדר קללה הפוך ממנה, שהוא סילוק שכינה וחורבן המקדש...

1.

השוה את דברי הקללה שבפרקנו (י"ד-מ"ו) ליחזקאל י"ד (י"ב-כ"ג), ומצא את מבנה הקללה בעזרת השוואה זו ובעזרת דברי רנה"ו לעיל!

2.

השוה את פסוק י"ז "ונתתי פני בכם" לפסוק כ"ב "והלכתי... עמכם בקרי".

מה ההבדל בין שני מיני עונשים אלה, ובמה יש לראות כאן הדרגה?

3.

השוה פסוק י"ז "וניגפתם לפני אויביכם" לפסוק כ"ה "והבאתי עליכם חרב".

מה ההבדל בין שני עונשים אלה, ובמה יש לראות כאן הדרגה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר