גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"בכל לבבך" - בשני יצריך

ב.

"בכל מאדך" - שאלות ברש"י

ג.

בטעם מצוות תפילין ומזוזה

פרשת ואתחנן
שנת תש"ז

"ואהבת את ה'..."

דברים פרק ו, פסוקים ד - ט

הערה: גיליון זה הוא המשך גיליון ואתחנן תש"ו, שהיה מוקדש כולו למצוות "ואהבת את ה' אלוקיך" ולביאור מושג "אהבת ה'". עיין שם!

א.  "בכל לבבך" - בשני יצריך

פסוק ה'

"בְּכָל לְבָבְךָ"

רש"י:

ד"ה בכל לבבך: בשני יצריך.

דברי רש"י אלה לקוחים מברכות ט' משנה ה':

בכל לבבך – בשני יצריך: ביצר טוב וביצר רע.

ופירוש הרמב"ם, שם:

להשיב אל לבו אהבת האל ולהאמין בו, ואפילו בשעת העֶברה וכעס, ואף שכל זה הוא יצר הרע, כמו שאמרו: "בכל דרכיך דעהו" ואפילו בדבר עבֵרה!

ואולם הדברים ניתנים גם להתפרש על פי דברי הרמב"ם, בפירושו למסכת אבות ה' כ':

יהודה בן תימא אומר: הוה עז כנמר וקל כנשר... לעשות רצון אביך שבשמים. הוא היה אומר: עז פנים לגיהנם...

ופירוש הרמב"ם, שם:

אף על פי שאמר "עז פנים לגיהנם", ציוה בעזות בתוכחות המורים (=הממרים את פי ה') וכיוצא בהם, וכאילו אמר: השתמש בקצת הפחיתיות במקומן ברצון ה' יתברך ובאמתתן, כמאמר הנביא (תהלים י"ח) "ועם עקש תתפתל", אלא בתנאי שתהיה כוונתך האמת, והוא אומרו: "לעשות רצון אביך שבשמים".

פרש את דברי המשנה המובאים ברש"י על פי כל אחד מפירושי הרמב"ם הנ"ל!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר