גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות בהשוואת פרק ב' לפרק א'

ב.

בריאת האשה

ג.

מונוגמיה מן התורה

ד.

שאלות לשון וסגנון

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בראשית
שנת תש"ט

בריאת האישה

בראשית פרק ב, פסוקים יח - כה

א.  שאלות כלליות בהשוואת פרק ב' לפרק א'

1.

קאסוטו, בספרו מאדם עד נח עמוד 44, מסביר שהתורה מדברת פעמיים על יצירתו של האדם:

"במקום אחד בקיצור בקוים כללים כעל יצירת אחד היצורים שבעולם החומרי, והשני באריכות ובפרטות כעל יצירת היצור המרכזי של העולם המוסרי – ולכן לא היתה לה שום סיבה להימנע מלהכפיל את הענין פעמים".

הסבר הבדלים בפרטים שבין פרק ב' לפרק א', המתבארים על ידי ההבדל העקרוני הנ"ל שבין שני הפרקים!

2.

עיין רש"י, פסוק ח':

ד"ה מקדם: ... ראיתי בברייתא של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי מל"ב מידות שהתורה נדרשת, וזו אחת מהן, כלל שלאחריו מעשה  - הוא פרטו של ראשון: "ויברא" וגו' "את האדם" זהו כלל. סתם בריאתו מהיכן, וסתם מעשיו. חזר ופירש "וייצר ה' אלוהים" וגו', ויצמח לו גן עדן "ויניחהו בגן עדן... ויפל עליו תרדמה" השומע סבור שהוא מעשה אחר, ואינו אלא פרטו של ראשון. וכן אצל הבהמה חזר וכתב "ויצר ה'" וגו' "מן האדמה כל חית השדה", כדי לפרש "ויבא אל האדם" לקרות שם, וללמד על העופות שנבראו מן הרקק

מהי הבעיה הכללית שרצה רש"י לפתרה בזה, ומה היא דרכו לפתרונה?

3.

קאסוטו, בספרו הנ"ל מוצא תופעה דומה לזו שלפנינו בבראשית כ"ח פסוקים ה'-י"א.
הסבר מהו הצד השווה שבין שני המקומות, ובמה מסייע המקום ההוא לפתרון הבעייה המופיעה בשאלה 2.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר