גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"יציאת דינה"

ב.

דברי אגדה

ג.

"ותדבק נפשו...ויאהב..."

ד.

"...וכן לא ייעשה"

ה.

שאלות לשון וסגנון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישלח
שנת תש"ט

סיפור דינה

בראשית פרק לד

שים לב: להערכת מעשה שמעון ולוי עיין גיליון וישלח תש"ח שאלה א!

א.  "יציאת דינה"

פסוק א'

"וַתֵּצֵא דִינָה בַּת לֵאָה"

תנחומא וישלח ז':

ולא בת יעקב. תלאה הכתוב באמה. מה לאה יוצאנית – אף זו יוצאנית. ומניין? דכתיב (בראשית ל' ט"ז) "ותצא לאה לקראתו". אמר יחזקאל (ט"ז מ"ד): "הנה כל המושל עליך ימשול לאמור: כאמה בתה, בת אמך את".

רש"י, פסוק א':

ד"ה בת לאה: ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה נקראת "בת לאה", שאף היא יצאנית היתה (בראשית רבה) שנאמר "ותצא לאה לקראתו" (ועליה משלו המשל "כאמה כבתה").

רמב"ן:

ד"ה וטעם בת לאה אשר ילדה ליעקב: לומר שהיא אחות שמעון ולוי, המקנאים ונוקמים נקמתה. והזכיר "אשר ילדה ליעקב", כי כל האחים קינאו בה

אברבנאל:

הכתוב הזה בא לספר שבחה של דינה, שלא קרה לה זה להיותה יצאנית בטבעה, כי היתה בת לאה המלומדת לשבת בית, כי רחל היתה רועה את הצאן, ולאה לא היתה יוצאת החוצה. גם מפאת אביה, שהיתה בת יעקב יושב אוהלים; ואם היה אביה צנוע, כל שכן בתו. וזה מורה, שלא יצאה לכונה רעה חלילה אלא "לראות בבנות הארץ" – לא אמר "באנשי העיר" וגם לא "בבני העיר", אלא: "בבנות העיר", רצה לומר: לראות בבנות העיר במלבושיהן ובתכשיטיהן, יען לא היה בבית יעקב שום נערה בלתה, והיא רצתה ללמוד מנערות העיר כדרך הבתולות.

1.

מה הקושי בפסוקנו, שרצו המפרשים לתרץ?

2.

כיצד הם מעריכים את "יציאת דינה"? סדרם לקבוצות!

3.

על מה מסתמך מדרש חז"ל בלשון הכתוב כדי לגנותה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר