גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה משה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

מדברי המדרש

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שמות
שנת תש"ט

"...ויך את המצרי..."

שמות פרק ב, פסוקים יא - כב

א.  מעשה משה

פסוק י"ב

"וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל"

דעות שונות לחכמינו ולפרשנינו במעשה משה זה ובהצדקתו, ואלה מקצתן:

שמות רבה א':

ראה שאין תוחלת של צדיקים עומדת ממנו ולא מזרעו עד סוף הדורות.

רמב"ן, פסוק י"א:

ד"ה ויצא אל אחיו: וטעם ויצא אל אחיו. כי הגידו לו אשר הוא יהודי, והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו. והנה נסתכל בסבלותם ועמלם ולא יכול לסבול ולכן הרג המצרי המכה הנלחץ.

הכתב והקבלה:

חשב משה, שאחד מאחיו העברים העומדים סביבו יתקומם על המצרי ויציל את אחיו המוכה;
וירא כי אין איש: ראה שאין ביניהם גבר בגוברין, ואין מהם שם על לב צרת אחיו להשתדל על הצלתו.

העמק דבר:

מכה איש עברי מאחיו: הכהן לא בשביל איזו עצלות וכדומה אלא בשביל שהוא עברי – אבל הוא מאחיו.
ויפן כה וכה: חיפש עצות לקבול על המצרי שהכהו חינם. "וירא כי אין איש" להגיד לפניו העול, כי כולם עצרת בוגדים ושונאי ישראל.

מדרש פטירת משה, (מתוך בקשותיו ותחנוניו של משה לפני הקדוש ברוך הוא, בטרם ימות):

...אמר לו הקדוש ברוך הוא: משה, בן מי אתה? אמר לו: בן עמרם. אמר לו הקדוש ברוך הוא: וקהת בן מי הוא? - בן לוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא: וכולם ממי יצאו? אמר לו: מן אדם הראשון. אמר לו הקדוש ברוך הוא: נשאר מהם שום אדם חי? אמר לו: כולם מתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: ואתה רוצה לחיות?! אמר לו: רבונו של עולם, אדם הראשון גנב ואכל מה שלא רצית, וקנסת עליו מיתה, ואני – גנבתי כלום לפניך?! וכבר כתבת עלי (במדבר י"א): "עבדי משה בכל ביתי נאמן" – ואיך אמות? אמר לו הקדוש ברוך הוא: כלום אתה גדול מנח? אמר לו: כן, נח הבאת על דורו מי המבול, ונח לא ביקש רחמים על דורו, ואני אמרתי (שמות ל"ב) "ועתה אם תשא חטאתם ואין אין מחני נא מספרך אשר כתבת". אמר לו: כלום אתה גדול מאברהם שניסיתי אותו בעשרה נסיונות? אמר לו: אברהם – יצא ממנו ישמעאל שיאבדו בניו את בניך. אמר לו: ואתה גדול מיצחק? אמר לו: יצחק - יצא מחלציו מי שיחריב את ביתך, ובניו יהרגו את בניך כהניך ולוייך". אמר לו הקדוש ברוך הוא: כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? אמר לו משה: ואתה הרגת כל בכורי מצרים, ואני אמות בשביל מצרי אחד?! אמר לו הקדוש ברוך הוא: ואתה דומה אלי, ממית ומחיה? כלום אתה יכול להחיות כמוני?

הסבר מה בין הדעות השונות הנ"ל, וכיצד כל אחת מתרצת את מעשה משה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר