גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ספקותיו של יוסף

ב.

"לא היו עבדיך מרגלים"

ג.

"הוא אשר דברתי..."

ד.

"ויעשו כן..."

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת מקץ
שנת תשכ"ח

יוסף ואחיו

בראשית פרק מב

א.  ספקותיו של יוסף

אברבנאל:

הנה עם כל הנסיון שעשה יוסף לאחיו בעלילת המרגלים, עוד נשאר ספק בלבו, האם היה להם אהבה עם בנימין או אם היו עדיין שונאים את בני רחל אמו, ולכן רצה להביא את בנימין בפרט בנסיון הגביע לראות, אם ישתדלו להצילו, אבל חשש עם זה, אולי יחשבו אחיו שהיה אמת, שבנימין גנב את הגביע כמו שרחל גנבה את התרפים לאביה, ואולי מפני זה יאמרו "הנפש החוטאת היא תמות" ולא ידרשו בעדו בכל כחם, לא לשנאתם אותו – כי אם לבשתם מדרך המעשה. הנה מפני זה ציוה יוסף לשים עם הגביע כסף שברו וכן כספיהם של כלם, שבזה יכירו הם, שלא היתה אשמת בנימין ורשעתו, כי אם מעלילת האדון; ובידיעתם זה, אם יחמלו עליו וישתדלו להוציאו מעבדותו, יודע שהם אוהבים אותו ויהיו בעיני יוסף בעלי תשובה גמורים ויתודע אליהם ויטיב עמהם, כמו שעשה.

יצחק שמואל רגיו:

ד"ה אשר חלם להם: עליהם, ובזכרו את שני החלומות, ראה שלא נתקיים עדיין אף אחד מהם. כי בראשון ראה שכל אחיו משתחוים לו, וכאן לא היה בנימין, ובשני השמש והירח וי"א כוכבים משתחוים לו שירמוז גם לאביו ולאשת אביו, ולפי שידע בפתרונם והבין בחכמתו שיקויימו שניהם, לכן חשב זאת התחבולה להעליל עליהם ולהכריחם שיביאו את בנימין הנה, ויקויים החלום האחד, ואחר זה יתודע אליהם, ויביאו גם את אביהם וכל ביתו למצרים ויקויים גם השני. ולכן לא הגיד להם בתחילה שהוא יוסף, כי אז היה אביו בא מיד בלי ספק, ולא יתקיים החלום הראשון.

ד"ה מרגלים אתם: אע"פ שידע יוסף שמכירתו היתה נגזרת מהא-ל לטובת אנשי מצרים ולטובת משפחתו, מכל מקום ראה שאחיו חטאו במכירתו כי הם כוונו לרעה, ולכן ראויים הם לעונש, אבל לפי שלא נעשתה מחשבתם הרעה, לכן לא היה בצדק להרע עמהם בפועל, אלא להפחידם ולצערם מעט מיראת הענש שיבוא, וכן עשה, ואחר שנתודע להם גילה להם סוד הדבר באמרו (מ"ה) "ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה".

1.

מה הן השאלות שעליהן רוצים שניהם לענות?

2.

מה ההבדל העיקרי בין שתי התשובות הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר