גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

שאלות כלליות

ג.

"יקצף"

ד.

סמיכות הפרשיות

פרשת שמיני
שנת תש"ט

מות בני אהרן

ויקרא פרק י

גיליון זה הוא המשך גיליונות תש"ז-תש"ח, שעסקו שניהם במות שני בני אהרן.

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק ג'

ד"ה וידום אהרן: קיבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קיבל? - שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין.

 

לבוש האורה, מקשה:

מה ראה רש"י להפך פרושו ולפרש "וידום אהרן" קודם "בקרובי אקָּדש"?

נסה לתרץ קושייתו!

2) פסוק ד'

ד"ה שאו את אחיכם: כאדם האומר לחבירו: העבר את המת מלפני הכלה, שלא לערבב את השמחה.

 

מה קשה לו?

3) פסוק ה'

ד"ה בכותנותם: של מתים...

 

מה קשה לו?

מה ראה לפרש כך ולא אחרת?

4) פסוק ו'

ד"ה ואחיכם כל בית ישראל: מכאן שצרתן של ת"ח מוטלת על הכל להתאבל בה.

 

מקשה בעל צידה לדרך:

מנלן זה דמשום אלו האבלים יצטערו, שמא משום צער המתים שהיו תלמידי חכמים יצטערו?

מצא תירוץ לקושייתו מלשון הכתוב!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר