גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"כי השחית כל בשר"

ג.

"והקימותי את בריתי"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"כי יצר לב..."

ו.

"אתם פרו ורבו" - שאלות ברש"י

ז.

פינה דקדוקית-בלשנית

פרשת נח
שנת תש"ב

נח

בראשית פרקים ו - ח

עצה טובה: אם נמצא בנקודתך מדרש רבה, קרא פרשה ל"ג על הפסוק "וישלח את היונה".

א.  שאלות כלליות

1.

מה קשה לרש"י בפסוקים הבאים:

א.

פרק ו' פסוק ט':

ד"ה אלה תולדות נח נח איש צדיק: הואיל והזכירו סיפר בשבחו שנאמר (משלי י) "זכר צדיק לברכה"
דבר אחר: לימדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים.

ואיך מתרצים את הקושי
ראב"ע:

ד"ה אלה תולדות: כמו הקורות, כטעם "מה ילד יום", וכמוהו "אלה תולדות יעקב".

ד"ה איש צדיק: במעשיו.

וספורנו:

ד"ה אלה תולדות נח: ענייניו וילדי ימיו.

ד"ה צדיק: במעשיו.

ב.

פרק ו' פסוק י"ג:

ד"ה כי מלאה הארץ חמס: לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל (סנהדרין קח).

ג.

פרק ו' פסוק י"ח:

ד"ה והקימותי את בריתי: (ב"ר) ברית היה צריך על הפירות, שלא ירקבו ויעפשו, ושלא יהרגוהו רשעים שבדור.

ד.

פרק ח' פסוק א':

ד"ה ויזכר אלקים: זה השם מידת הדין הוא, ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. ורשעתן של רשעים הופכת מידת רחמים למידת הדין, שנאמר (בראשית ו) "וירא ה' כי רבה רעת האדם" וגו' "ויאמר ה' אמחה", והוא שם מידת רחמים.

2.

מה קשה לראב"ע, בפרק ח' פסוק כ"א:

ד"ה וירח: ...וחלילה חלילה להיות השם מריח ולא אוכל. כי כן כתוב "אשר חלב זבחימו יאכלו". רק הטעם שקיבל העולה וישרה לפניו, כאדם שמריח ריח טוב והא ערב.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר