גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ביקור ה' אצל אברהם

ב.

שאלות כלליות

ג.

השוואת מפרשים

ד.

שאלה כללית

ה.

השוואת מפרשים

ו.

"בתוך העיר"

ז.

הכנסת האורחים

ח.

הצעת לוט

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תש"ב

המלאכים אצל אברהם ולוט

בראשית פרק יח

עצה טובה: השווה פרק י"ט לשופטים פרק י"ט-כ', ושים לב להבדלים שביניהם.
קרא את דברי הרמב"ן לבראשית י"ט פסוק ח' ד"ה אוציאה נא אתהן (עד סוף הדיבור) העוסקים בהשוואה זו.

א.  ביקור ה' אצל אברהם

מה ההבדל בין רש"י ובין רשב"ם בהבנת העניין של ביקור ה' אצל אברהם?

רש"י, פרק י"ח פסוק א':

ד"ה וירא אליו: לבקר את החולה (ב"מ פו). אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו.

רשב"ם, שם:

ד"ה וירא אליו ה': האיך שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים. שבהרבה מקומות כשנראה המלאך, קוראו בלשון שכינה, כדכתיב "כי שמי בקרבו", שלוחו כמותו. וכן "וירא אליו מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה" וכתוב שם "וירא ה' כי סר לראות".

רש"י, פרק י"ח פסוק ב':

ד"ה והנה שלושה: אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות (ב"ר). תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים: "ויאכלו... ויאמרו אליו", ובבשורה נאמר "ויאמר שוב אשוב אליך", ובהפיכת סדום הוא אומר "כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הפכי" (ב"ר) ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט. הוא שנאמר "ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר הימלט על נפשך" - למדת שהאחד היה מציל.

רשב"ם, שם פסוק כ':

ד"ה ויאמר ה': המלאך לאברהם שלוחים הללו אני שולח בשביל זעקת סדום כמו שאמר למעלה ואנשי סדום רעים וחטאים.

רש"י, פרק י"ח פסוק ג':

ד"ה ויאמר אדוני אם נא: לגדול שבהם אמר, וקראם כולם אדונים ולגדול אמר "אל נא תעבור", וכיון שלא יעבור הוא, יעמדו חבריו עמו. ובלשון זה הוא חול (שבועות לה).

דבר אחר: קודש הוא, והיה אומר להקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. ואף על פי שכתוב אחר "וירץ לקראתם", האמירה קודם לכן היתה. ודרך המקראות לדבר כן, כמו שפירשתי אצל "לא ידון רוחי באדם", שנכתב אחר "ויולד נח", ואי אפשר לומר אלא אם כן קודם גזירת ק"כ שנה, ושתי הלשונות בבראשית רבה.

רשב"ם, שם פסוק כ"ב:

ד"ה עומד לפני ה': לפני המלאך לבקש פניו.

 

רשב"ם, שם פסוק כ"ה:

ד"ה השופט כל הארץ: ששלחך כאן, "לא יעשה משפט".

 

רשב"ם, שם פסוק כ"ו:

ד"ה ויאמר ה': המלאך.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר