גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הבכורה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ורב יעבוד צעיר"

ד.

פירוש ביטויים

ה.

שאלת רשות

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תולדות
שנת תש"ב

הבכורה והברכה

בראשית פרק כה - פרק כו, א-ה

א.  הבכורה

פרק כ"ה פסוק ל"א

"מִכְרָה כַיּוֹם אֶת בְּכֹרָתְךָ לִי"

רש"י, לפסוק זה:

ד"ה בכורתך: לפי שהעבודה בבכורות, אמר יעקב: אין רשע זה כדאי שיקריב להקדוש ברוך הוא.

 פסוק ל"ב:

ד"ה הנה אנכי הולך למות: (מתנודדת והולכת היא הבכורה, שלא תהא כל עת העבודה בבכורות כי שבט לוי יטול אותה. ועוד) אמר עשו: מה טיבה של עבודה זו? אמר לו: כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלויין בה, כאותה ששנינו (סנהדרין סג) אלו הן שבמיתה: שתויי יין ופרועי ראש. אמר: אני הולך למות על ידה. אם כן, מה חפץ לי בה.

פסוק ל"ד:

ד"ה ויבז עשו: העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום.

רמב"ן, פסוק ל"ד:

ד"ה ויבז עשו את הבכורה: "בז לדבר יחבל לו" (משלי יג יג). אבל כבר אמר הטעם שבעבורו נאות למכירה, מפני שהיה הולך למות בצודו החיות, וקרוב הוא שימות בחיי אביו, ואין לבכורה שום מעלה רק אחרי האב, ומה תועיל לו הבכורה. ואמר "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז". כי אחר שאכל ושתה חזר השדה אל צידו, וזו סיבת ביזוי הבכורה, כי אין חפץ בכסילים רק שיאכלו וישתו ויעשו חפצם בעתם, ולא יחושו ליום מחר....אבל ביזוי הבכורה לעשו לאכזריות לבו.
ויתכן כי פי השנים בבכורה ממשפטי התורה לא היה כן לפנים, רק לנחול מעלת האב ושררתו, שיהיה לו כבוד ומעלה על צעירו.

קרא ספורנו, פסוק ל"א:

ד"ה מכרה כיום: כי בהיות היום כל מגמת פניך אל מלאכתך באופן שאתה כ"כ עיף שאינך מכיר הנזיד, אין ספק שלא תוכל להתעסק בעניני הבכורה לשרת לאל ית' ולעשות את הראוי לבכור.

רשב"ם, פסוק ל"א:

ד"ה מכרה כיום: כלומר לאלתר מיד מכור לי חלק בכורתך הראוי לך בממון אבי בממון שאתן לך, ואחר כך אתן לך המאכל לעדות ולקיום כדרך שמצינו "ויאכלו שם על הגל" לקיום ברית בין לבן ליעקב.

פסוק ל"ב:

ד"ה הנה אנכי הולך למות: בכל יום אני הולך לצוד חיות ביערים המצויים שם דובים ואריות וחיות רעות, ואני מסוכן למות למה זה לי להמתין חלק בכורה לאחר מיתת אבינו.כך פירש אבי הרב רבי מאיר מ"ס.

ראב"ע, פסוק ל"א:

ד"ה מכרה כיום: בחירק כמו "שִׁלחה הנער". "שִׁכבה עמי". והבכורה שיקח פי שנים בממון אביו. ויש אומרים שיש לבכור לעולם מעלה על הצעיר לקום מפניו ולשרתו כבן לאב.

1.

מה הן הזכויות והחובות הקשורות בבכורה, לפי הנ"ל?

חלק את המפרשים לקבוצות, לפי השקפותיהם.

2.

מי מן המפרשים מיטיב, לדעתך, לנמק את ביזוי הבכורה מצד עשו?

3.

מה המחיר ששילם יעקב עבור הבכורה, על פיי המפרשים הנ"ל?

עיין עוד-

רשב"ם, פסוק ל"ד:

ד"ה ויבז עשו את הבכורה: וימכור את בכורתו בדמים, ואחר כן "ויעקב נתן לעשו" וגו' כמנהג בני אדם לקיום דבר.

ספורנו, פסוק ל"ג:

ד"ה וימכר את בכורתו: במחיר שפסקו ביניהם, ולא חשש הכתוב לבארו.

פסוק ל"ד:

ד"ה ויעקב נתן לעשו: לקנות בקניין חליפין בנזיד או בכלי אשר בו הנזיד, על דרך "שלף איש נעלו ונתן לרעהו".

באר מה עניין הפסוק רות פרק ד' פסוק ז', לכאן:

"וְזֹאת לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵל עַל הַגְּאֻלָּה וְעַל הַתְּמוּרָה לְקַיֵּם כָּל דָּבָר שָׁלַף אִישׁ נַעֲלוֹ וְנָתַן לְרֵעֵהוּ וְזֹאת הַתְּעוּדָה בְּיִשְׂרָאֵל"

4.

למה נאמר בפסוק ל"ד "ויעקב נתן" ולא "ויתן יעקב" בהקבלה לפסוק ל"ג "וימכור עשו"?

לשם תשובה עיין בבראשית פרק ד' פסוק א' "והאדם ידע" ולא "וידע אדם", וגם רש"י, שם:

כבר קודם העניין של מעלה, קודם שחטא ונטרד מגן עדן וכן ההריון והלידה, שאם כתוב וידע אדם - נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים.

ועיין גם שם פרק כ"א פסוק א' "וה' פקד" ולא "ויפקוד ה'"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר