גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה אבות סימן לבנים

ב.

ההליכה

ג.

"וירא ויצר לו"

ד.

"והיה המחנה..."

ה.

"וכן לא ייעשה"

ו.

שאלה כללית

ז.

פינה דקדוקית

פרשת וישלח
שנת תש"ב

הכנות יעקב

בראשית פרק לב, פסוקים ד - יד

עצה טובה: בקשר לשאלה א, קרא ר' יהודה הלוי: "יונה נשאת על כנפי נשרים", גאולה לשבת בין פסח לשבועות, המשתמשת בסמלים שאולים מפרשתנו.

 

א.  מעשה אבות סימן לבנים

רמב"ן, פסוק ד':

ד"ה אל עשו אחיו ארצה שעיר: בעבור היות נגב ארץ ישראל על יד אדום, ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך אדום או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו, וכבר תפסוהו החכמים על זה אמרו בבראשית רבה (עה ג) "מחזיק באוזני כלב" וגו' (משלי כו יז). אמר לו הקדוש ברוך הוא: לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו "כה אמר עבדך יעקב".
ועל דעתי, גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים (ספר החשמונאים א ח), ומהם שבאו ברומה, והיא היתה סיבת נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים (יוסיפון פרק סה).

פרק ט"ו פסוק י"ז:

ד"ה והנה תנור עשן ולפיד אש: ראה כאילו תנור עשן כולו ובתוכו לפיד אש בוערה, כעניין "עשן גדול ואש מתלקחת" (יחזקאל א ד), והעשן הוא הענן והערפל הנזכר במתן תורה (דברים ד יא), ולפיד האש בתוכו הוא האש האמור שם (ד לו) "ודבריו שמעת מתוך האש", וכתוב (שמות כד יז) "ומראה כבוד ה' כאש אוכלת" וגו'. והנה השכינה עברה בין הבתרים. והוא הברית אשר היתה אתו מעולם. וזה טעם כרת ה' את אברם ברית, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו העביר ברית בין הבתרים. והמשכיל יבין.

פרק ל"ג פסוק ח':

ד"ה מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי: הנה עבדי יעקב עשו כאשר ציוה אותם, ולא רצה לקבל מהם. או שהוא בגאוותו ועברתו לא דיבר עמם ולא שאלם למי אתה ואנה תלך, והם יראו מגשת אליו, ואמר עתה: מי לך כל המחנה הזה, כי חשב שהם ליעקב מדברי המלאכים הראשונים, או שאלה השלוחים הגידו כן במחנה עשו, או שאין אדם אחר בדרך ההוא להיות לו כן. וטעם מי לך כל המחנה הזה, כלומר מי זה לך שתשלח לו כל אלה, כלומר מי הוא הגדול אצלך שתשלח לו כל אלה, והוא ענהו: למצוא חן בעיני אדוני, כי אתה הגדול והאדון בעיני.

מה הם הרמזים לעתידו של עם ישראל – מעשה אבות סימן לבנים – שרואה הרמב"ן בפרשה זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר