גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת מפרשים

ב.

ההקבלה

ג.

שמעון ולוי

ד.

יהודה

פרשת ויחי
שנת תש"ב

הברכות

בראשית פרק מט

הערה: ענה על א ו-ב, ובחר לך שתי שאלות מן ג ושתיים מן ד.

השאלות הקשות יותר: ג  ב, ג ד, ג 4, ד 2.

 

א.  השוואת מפרשים

פסוק ו'

"בְּסֹדָם"

רש"י:

(בראשית רבה) זה מעשה זמרי. כשנתקבצו שבטו של שמעון להביא את המדינית לפני משה ואמרו לו: זו אסורה או מותרת? - אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך? אל ייזכר שמי בדבר, שנאמר "זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני", ולא כתב בן יעקב.

רשב"ם:

יהי רצון שלא תהא נפשי בעצתם, כי כל אל שבתורה להבא הן או קללה או בקשה או ציווי לא יימצא אל לשעבר, לכן אין לפרש לא באה נפשי.

פסוק ט'

"גּוּר אַרְיֵה"

רש"י:

על דוד נתנבא בתחילה "גור" - (ש"ב ה) בהיות שאול מלך עלינו אתה המוציא והמביא את ישראל, ולבסוף "אריה" - כשהמליכוהו עליהם, וזהו שתרגם אונקלוס שלטון יהא בשרויא בתחלתו.

רשב"ם:

כמו והנה כפיר אריות. הנער קרוי גור, כדכתיב "בתוך כפירים רבתה גוריה", לפי שהוא קל וגיבור יותר מאריה זקן ממשיל את יהודה לגור אריות.

פסוקים ט"ז-י"ז

(ברכת דן).

רש"י:

ד"ה דן ידין עמו: ינקום נקמת עמו מפלשתים, כמו "כי ידין ה' עמו".

ד"ה כאחד שבטי ישראל: כל ישראל יהיו כאחד עמו, ואת כולם ידין ועל שמשון ניבא נבואה זו, ועוד יש לפרש "כאחד שבטי ישראל" - כמיוחד שבשבטים, הוא דוד שבא מיהודה.

ד"ה הנושך עקבי סוס: כך דרכו של נחש. ודימהו לנחש הנושך עקבי סוס ויפול רכבו אחור, שלא נגע בו. ודוגמתו מצינו בשמשון (שופטים טז) "וילפת וגו' את שני עמודי התווך" וגו', ושעל הגג מתו. 

רשב"ם:

ד"ה דן ידין עמו: המפרש על שמשון לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל. וכי יעקב בא להתנבאות על אדם שנפל ביד פלשתים, וינקרו את עיניו, ומת עם פלשתים בענין רע. חלילה חלילה. אך על שבטו של דן נתנבא, שהוא מאסף לכל המחנות וגם ביהושע כתיב "והמאסף הולך אחר הארון". ולפי שהיה הולך כל הימים בין בימי משה בין בימי יהושע אחר כל הדגלים, והיה צריך להילחם עם כל האומות הרודפים אחריהם לזנב כל הנחשלים אחריהם בדרך ולהינקם מן האומות כי גיבורים היו. לכך אמר יעקב "דן ידין עמו" - ינקום נקמת עמו כאחד כל שבטי ישראל היה נוקם נקמתם ומשמרם מרודפיהם כמו "כי ידין ה' את עמו" וגו'. "דם עבדיו יִקום ונקם ישיב לצריו" וכמו "ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה".

ד"ה יהי: שבטו של "דן נחש עלי דרך" - להרוג את האומות.

ד"ה ויפול רוכבו: האויבים נופלים לפניו.

מה ההבדל בין רש"י ורשב"ם בתפיסתם הכללית של הברכות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר