גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חלוקת הדברות

ב.

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

ג.

"אלהים אחרים...על פני"

ד.

"לא תשא את שם..."

ה.

"לא תגנב" - שאלות ברש"י

ו.

"לא תענה ברעך"

ז.

"לא תחמד"

פרשת יתרו
שנת תש"ב

עשרת הדברות

שמות פרק כ, פסוקים א - טו

עצה טובה
בקשר לשאלה ב' – קרא: פרופ' היינמן: הלך הרעיונות של ספר הכוזרי, פרק ג, סיני תש"א, סיון, חוברת א-ג, עמוד קכד.

א.  חלוקת הדברות

באופן חלוקתם של עשרת הדיבורים נחלקו הדעות בין חכמי ישראל:

החלוקה המקובלת אצלנו: 1) אנכי, 2) לא יהיה לך, 3) לא תשא... 10) לא תחמוד.

יש אומרים שאין "אנכי" מן העשרה, רק הוא הקדמה, ו"לא תחמוד בית רעך" – תשיעי, ו"לא תחמוד אשת רעך" – עשירי.

קרא רמב"ן, פסוק א':

ד"ה אנכי: הדיבור הזה מצות עשה, אמר אנכי ה', יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה', והוא אלהים להם, כלומר הווה, קדמון, מאתו היה הכל בחפץ ויכולת, והוא אלהים להם, שחייבים לעבוד אותו. ואמר אשר "הוצאתיך מארץ מצרים", כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ, כי בידיעה ובהשגחה ממנו יצאנו משם, וגם תורה על החידוש, כי עם קדמות העולם לא ישתנה דבר מטבעו, ותורה על היכולת, והיכולת תורה על הייחוד, כמו שאמר (לעיל ט יד) "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ". וזה טעם "אשר הוצאתיך", כי הם היודעים ועדים בכל אלה: וטעם "מבית עבדים". שהיו עומדים במצרים בבית עבדים, שבויים לפרעה, ואמר להם זה שהם חייבין שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא הזה להם לאלוהים, שיעבדוהו, כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים, כטעם "עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כה נה). וכבר רמזתי עוד למעלה (יט כ) טעם שני השמות הקדושים על דרך האמת.
וזו המצוה תיקרא בדברי רבותינו (ברכות יג:) קבלת מלכות שמים, כי המילות האלה אשר הזכרתי הם במלך כנגד העם. וכך אמרו במכילתא (בפסוק הבא) "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" - למה נאמר? לפי שהוא אומר "אנכי ה' אלוהיך", משל למלך שנכנס למדינה, אמרו לו עבדיו: גזור עלינו גזירות. אמר להם: לאו, כשתקבלו מלכותי, אגזור עליכם גזירות, שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזירותי האיך אתם מקיימין? כך אמר המקום לישראל: "אנכי ה' אלהיך... לא יהיה לך", אני הוא שקיבלתם מלכותי עליכם במצרים, אמרו לו: הן. כשקיבלתם מלכותי, קבלו גזרותי, כלומר אחר שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני ה' ואני אלוהיכם מארץ מצרים, קבלו כל מצוותי.
ונאמרו כל הדיברות כולן בלשון יחיד, ה' אלהיך אשר הוצאתיך, ולא כאשר התחיל להם "אתם ראיתם" וגו', "אם שמוע תשמעו" (לעיל יט ד ה), להזהיר כי כל יחיד מהם ייענש על המצות, כי עם כל אחד ידבר, ולכל אחד יצוה, שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך, והיחיד יינצל עמהם. ויבאר להם משה זאת הכוונה בסוף התורה בפרשת אתם ניצבים (דברים כט יז).

 רמב"ם, הלכות יסודי התורה א' הלכה ד':

וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר "אנוכי ה' אלוהיך" (שמות כ,ב; דברים ה,ו). וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר, חוץ מזה... עובר בלא תעשה, שנאמר "לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פני" (שמות כ,ב; דברים ה,ו); וכפר בעיקר, שזה הוא העיקר הגדול שהכול תלוי בו.

ראב"ע, פסוק א':

ד"ה וידבר אלהים: והאומרים כי דיבור "אנכי" אינו מן עשרת הדברים בזה נחלקו. יש אומרים "לא יהיה לך" הוא הדיבור הראשון. והשני לא תעשה לך פסל. וזה אינו נכון כי מעניין אחד הוא זה וזה. בין בסתר בין בגלוי בין באמונת הלב בין במעשה. והנה בדיבור "זכור" אתה ובנך ובתך בסתר ובגלוי והכל מצוה אחת. ואחרים אמרו כי "לא תחמוד בית רעך" דיבור תשיעי. והדיבור עשירי "לא תחמוד אשת רעך". וראייתם כי השם אמר פעמיים "לא תחמוד", כי החימוד הוא על שני דברים: האחד יוצא למעשה כמו גזל. וכמוהו "לא יחמוד איש את ארצך". שאם זה החימוד בלב היה ארץ ישראל רעה. ו"לא תחמוד" השני הוא בלב. על כן הוצרך משה לפרש "לא תתאוה". גם זה דברי הבל, כי מה טעם יזכור הגזל עם הבית לבדו. והנה לא הזכיר האחרים עמו. והנה אתן לך מדברי משה ראיה שאלה לא דיברו נכונה. הנה השם אמר "לא תחמוד בית רעך". ומשה אמר "לא תחמוד אשת רעך", ולפי דעתם ש"לא תחמוד" השני הכתוב בפרשה הזאת הוא בלב. והראשון גזלת הבית. והנה משה הפך הדבר, כי אמר עם "ולא תתאוה בית רעך". ואמר עם "לא תחמוד", שהוא הגזל "אשת רעך". והנה נשחת טעמם. והאמת כי דיבור "אנכי" הוא הראשון כאשר אפרשנו במקומו... והנה זה הדיבור הראשון שאמר השם כולל כל מצות הלב והלשון והמעשה. כי מי שאינו מאמין בלבו בשם אין עליו מצוה. וחייב אדם להזכירו בכל רגע לכבודו. כי כל מה שיעשה לא יעשנו כי אם בעבור כבודו. ולא ימנע עצמו ממצוות לא תעשה רק בעבור כבוד השם לבדו. כאדם נותן צדקה לעני, לא יתננו בעבור כבוד הגבאי ולא בעבור שישבחוהו בני אדם, כי אז תהיה מעלת האדם גבוהה בעיניו ממעלת כבוד השם שנתן לו הון. ועדף ממונו מה שיוכל לתת לקבל שכר מהשם. וככה העושה עבירה בסתר, בעבור שלא ייוודע למלך. או יראוהו בני אדם ויקל בעיניהם. והחושב זה הוא משוגע כי כן כתוב "אם יוצר עין הלא יביט". והנה השם רואה במסתרים מה שלא יוכלו בני אדם לראות בגלוי. כי השם יודע מחשבותיו וסודו. והנה פחד מהמלך שימות מחר שלא יענישוהו, ולא יפחד ממלך האמת, שנפשו בידו בעולם הזה ובעולם הבא.

ובפירושו לספר דברים שינה הראב"ע את דעתו והצטרך למצדדי החלוקה השניה, ועיין פירושו לדברים פרק ה' פסוק ט"ז:

ד"ה ימיך: ...רק הישר בעיני שמילת "אנכי" איננה מהעשרה, כי דיבור "אנכי" הוא המצוה ועיקר המצות, כאשר פירשתי כבר. ומלת חמד בלשון הקדש מתפרשת לשני טעמים: האחד גזל ועושק וקחת של אחרים בחזקה ובאונס, וכך "ולא יחמוד איש את ארצך", כי אם אין פירושו כן הנה תהיה הארץ רעה ולא בא הכתוב אלא לשבח. והטעם השני לשון תאוה בלב ולא תצא לפועל. והנראה "לא תחמוד בית רעך" הדיבור התשיעי ו"לא תחמוד אשת רעך" הדיבור העשירי, ויהיה בית רעך ואשת רעך נדבקים זה עם זה או בית רעך כלל. והעד שאמר משה בספר הזה שביאר את התורה תחת "לא תחמוד" אמר "לא תתאוה". ורבים אמרו כי אין עוון במחשבת הלב, ואין עליהם שכר ועונש, ויש ראיות רבות להשיב עליהן, ולא אאריך, רק אראה להם "לב חורש מחשבות אוון", "הטיבות כי היה עם לבבך", "ולישרים בלבותם", ומשה אמר בסוף "בפיך ובלבבך לעשותו". ועיקר כל המצות ליישר הלב, ורובם זכר המזיד והשוגג יוכיחום.

(אגב: החלוקה השניה מקובלת גם אצל הנוצרים הקתולים, כך שמה שאצלנו שני להם ראשון, ומה שאצלנו שלישי להם שני וכן הלאה).

מה הם הנימוקים הפורמליים וההגיוניים של שתי החלוקות הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר