גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"אבני מילואים"

ג.

"ועשו לי מקדש..."

ד.

מיקום הכלים במשכן

פרשת תרומה
שנת תש"ב

המשכן וכליו

שמות פרק כה, פסוקים א - ט

א.  שאלות כלליות

מה קשה למפרשים בפסוקים הבאים, ואיך מתרצם הרמב"ן?

א. 

לספורנו, פסוק ב':

ד"ה דבר אל בני ישראל: אמור לישראל שחפצתי שגבאים יגבו בעדי תרומה. וכן עשה משה ברדתו מן ההר, כאמרו "ואחרי כן נגשו כל בני ישראל, ויצום את כל אשר דיבר ה' אתו בהר סיני", ואחר כך "ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל", שהם הסנהדרין, "קחו מאתכם תרומה". ובזה ציוה להם שיגבו. וישראל לא המתינו שיגבו הסנהדרין, אבל תיכף יצאו מלפני משה והביאו עד בלי די. ולפיכך לא נשאר על הנשיאים שחשבו לגבות זולתי האבנים והשמן שלא הביאו ישראל עדיין.

ב. 

לספורנו, פסוק ב':

ד"ה מאת כל איש: ציוה שלא יגבו בזרוע, כעניין שמשכנים על הצדקה, אבל יגבו מן המתנדבים בלבד.

ג. 

לרש"י, פסוק ב':

ד"ה ויקחו לי תרומה: לי לשמי.

ד. 

לרש"י, פסוק ב':

ד"ה תרומה: הפרשה יפרישו לי מממונם נדבה.

ה. 

לרש"י, פסוק ד':

ד"ה תכלת: צמר צבוע בדם חילזון, וצבעו ירוק (יבמות ד מנחות מד).

ו. 

לרש"י, פסוק ט':

ד"ה וכן תעשו: (סנהדרין טז שבועות יד) לדורות, אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם (תוספתא שבת צח). ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב "וכן תעשו", אלא "כן תעשו", והיה מדבר על עשיית אוהל מועד וכליו.

 

רמב"ן, פסוק ג':

ד"ה וזאת התרומה: על דרך האמת הוא כמו "וה' נתן חכמה לשלמה" (מ"א ה כו), וכן כתוב "וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם" (בראשית מט כח), וכתיב "וזאת הברכה" (דברים לג א), וכתיב "מאת ה' היתה זאת" (תהלים קיח כג). וכבר רמזו זה בבראשית רבה (ק יב) במדרש "מזקנים אתבונן" (תהלים קיט ק), והמבין יתבונן. ובאלה שמות רבה (מט ג) "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם", כנסת ישראל שהיא תרומה, שנאמר "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה" (ירמיה ב ג). ושם (שמו"ר לג א): עוד אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: מכרתי לכם תורתי וכביכול נמכרתי עמה, שנאמר "ויקחו לי תרומה" (פסוק הקודם) (עד כאן לשונו), כי התרומה תהיה לי ואני עמה, כדרך "דודי לי ואני לו" (שה"ש ב טז), וכן אמר "ככל אשר אני מראה אותך" (להלן פסוק ט), כי אני הוא המראה, ואמר "הראה אותך" (להלן כז ח), רמז למלת אני, וכן "אשר אתה מראה" (להלן כח מ), וכן אמר דוד "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל" (דהי"א כח יט), כי היתה עליו יד ה'.

פסוק ט':

ד"ה וכן תעשו: לדורות אם יאבד אחד מן הכלים, או כשתעשו כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם. ואם לא יהיה המקרא מחובר למעלה הימנו לא היה לו לכתוב וכן תעשו, אלא כן תעשו, והיה מדבר על עשיית אוהל מועד וכליו. לשון רש"י. ולא ידעתי שיהיה זה אמת, שיתחייב שלמה לעשות כלי בית עולמים כתבנית אלו, ומזבח הנחשת עשה שלמה עשרים אמה אורך ועשרים רוחב (דהי"ב ד א).
ור' אברהם אמר וכן תעשו הכלים, כי בתחילה אמר "ועשו לי מקדש".
ועל דרך הפשט, אין צורך לכל זה, אבל בא הכפל לחיזוק וזירוז, אמר "ועשו לי מקדש" - בית וכלים כמקדש מלך ובית ממלכה (עמוס ז יג), ושכנתי בתוכם, בבית ובכיסא הכבוד אשר יעשו לי שם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן הזה, אשר אמרתי שאשכון בו בתוכם, ואת תבנית כל כליו. וכפל "וכן תעשו" כולכם בזריזות וחריצות, והוא כהכפל "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את משה כן עשו" (להלן לט לב), כי מפני שהיא צוואה אמר "וכן תעשו".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר