גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות כלליות

ג.

"ואתה"

ד.

שאלות לשון וסגנון

ה.

"והם יקחו"

ו.

השוואת מפרשים

פרשת תצוה
שנת תש"ב

"ואתה תצוה..."

שמות פרק כז, כ-כא - פרק כח

א.  שאלות כלליות

1.

מה הקושי הלשוני בפסוק כ' "ואתה תצוה"?

עיין רמב"ן, ספורנו!

רמב"ן:

בעבור שאמר במשכן תמיד ועשית, והוא בציווי, אמר בכאן "ואתה" בעצמך "תצוה" להם, שיקחו אליך את שמן המאור, כי אין להם דרך לעשות אותו במדבר רק אם היה אצלם משמרת. והנשיאים הביאוהו (להלן לה כז-כח):
וטעם "אליך". שיביאוהו לפניו, והוא יראנו אם הוא זך וכתית כראוי, וכן "צו את בני ישראל ויקחו אליך" (ויקרא כד ב):
וטעם "מאת בני ישראל". שיקחו אליך השמן מאת בני ישראל, מאת אשר יימצא בידם, כמו שאמר "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" (לעיל כה ב). וכן אמר "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך" (להלן כח א), כי אתה בעצמך תקראם ותבשרם במעלה הזאת. "ועשית להם בגדי קודש" (לעיל כח ב) - בציווי לחכמים העושים במלאכה, כדרך כל מלאכת התבנית. וכן "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" (שם ג), שידבר עמהם הוא עצמו, כי הוא יכיר את חכמתם וידע המלאכה הראויה להימסר לכל אחד מהם. ובעבור שאמר "ואתה הקרב ועשית", הוצרך לפרש (בפסוק ג) "ואתה תדבר אל כל חכמי לב", כי בציווי יעשו הבגדים כשאר המלאכה אשר יאמר בה "ראה קראתי בשם בצלאל" וגו' (להלן לא ב).

ספורנו:

הנה מה שאמר עד עכשיו "ועשית" יובן שיעשה על ידי אחר, וזה שיצוה לאומנים שיעשו. ולפיכך באלו הג' מצוות שציוה הנה אמר "ואתה", להודיעו שיעשה הוא בעצמו, שיצוה לישראל על עשיית השמן, ושיקריב אליו את אהרן ובניו, ושידבר אל כל חכמי לב.

היכן מצאנו קושי כזה בספר בראשית?

2.

מה קשה לרש"י:

ד"ה להעלות נר תמיד: מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה (שבת כא)?

3.

מה קשה לרש"י:

ד"ה תמיד: כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר (במדבר כח) "עולת תמיד", ואינה אלא מיום ליום, וכן במנחת חביתין נאמר (ויקרא ו) "תמיד", ואינה אלא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, אבל תמיד האמור בלחם הפנים משבת לשבת הוא.

באר את ה"אבל" שבדבריו!

4.

מה קשה לרש"י:

ד"ה מערב עד בוקר: תן לה מידתה שתהא דולקת מערב עד בוקר, ושיערו חכמים חצי לוג ללילי טבת הארוכין וכן לכל הלילות. ואם יותר אין בכך כלום.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר