גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ששת ימים"

ב.

"לא תבערו"

ג.

השתתפות ישראל

ד.

שאלה כללית

ה.

שאלות כלליות

ו.

"...אשר נדב לבם"

ז.

פינה דקדוקית, לחובבים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקהל - פקודי
שנת תש"ב

"ויקהל משה..."

שמות פרקים לה - לו

א.  "ששת ימים"

פרק ל"ה פסוק ב'

"שֵׁשֶׁת יָמִים"

רש"י, פסוק  ב':

ד"ה ששת ימים: הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את השבת.

רמב"ן, פסוק ב':

ד"ה אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה: אמר "אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות" על מלאכת המשכן וכל כליו וכל עבודתו. והקדים השבת לאמר כי ששת ימים תעשה מלאכת אלה הדברים, ולא ביום השביעי שהוא קודש לה'. ומכאן שאין מלאכת המשכן דוחה שבת, ולא ממדרש "אך", כמו שפרשתי בסדר כי תשא (לעיל לא יג).

פרק ל"א פסוק י"ג:

ד"ה אך את שבתותי: אף על פי שתהיו רדופין בזריזות המלאכה אל תידחה שבת מפניה. כל אכין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן. לשון רש"י. ולא נתכוון אצלי, כי לפי מדרש רבותינו באכין ורקין ימעט בשמירת השבת, כי המיעוטים אצלם בכל מקום ימעטו בדבר המצווה בו. ואם תדרוש המיעוט בעניין מלאכת המשכן, יהיה מותר לעשותה בשבת. אבל המיעוט הזה למילה או לפיקוח נפש וכיוצא בהן, שהן דוחין את השבת. וכך אמרו במסכת יומא (ירושלמי פ"ח ה"ה): ומניין שספק נפשות דוחה שבת, רבי אבהו אמר רבי יוחנן: "אך את שבתותי תשמורו" מיעוט. ומלאכת המשכן שאינה דוחה שבת, מפני שהזהיר בה בכאן.
ועל דרך הפשט הוא כן יאמר תעשו מלאכת אוהל מועד, אבל שבתותי תשמורו לעולם. ובתורת כהנים (ויקרא יא ל): יכול יהא בניין בית המקדש דוחה שבת? - תלמוד לומר "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'". וטעם "שבתותי", בעבור כי שבתות השנה רבים.

באר מה הן הדרכים השונות שבהן מגיעים רש"י ורמב"ן למסקנה, שאין בניין המשכן דוחה שבת.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר