גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קדושים תהיו

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

שאלה כללית

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"לא תלין...עד בקר" - שאלות ברש"י

ו.

שאלות כלליות

ז.

"לא תשנא..."

ח.

"ואהבת לרעך כמוך"

ט.

כלאים

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תש"ב

"קדושים תהיו"

ויקרא פרק יט, פסוקים א - כ

א.  קדושים תהיו

רש"י

הוו פרושים מן העריות ומן העבירה (ויקרא רבה), שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה, אתה מוצא קדושה - (ויקרא כא) "אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם", (שם) "ולא יחלל זרעו, אני ה' מקדשו", (שם) "קדושים יהיו, אשה זונה וחללה" וגו'.

 רמב"ן:

הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה, אתה מוצא קדושה, לשון רש"י. אבל בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם: פרושים תהיו. וכן שנו שם (שמיני פרק יב ג), "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" - כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים. כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. ולפי דעתי, אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים.
והעניין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, אם כן, ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזימת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה: לפיכך בא הכתוב, אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. ימעט במשגל, כעניין שאמרו (ברכות כב.) שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו. ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקרא הכתוב (במדבר ו ה) הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה (בראשית ט כא) בנח ובלוט.
וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה, כמו שהזכירו (חגיגה יח:) בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, וכמו שנקרא הנזיר קדוש (במדבר ו ח) בשמרו מטומאת המת גם כן. וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל בריבוי האכילה הגסה ומן הדיבור הנמאס, כעניין שהזכיר הכתוב (ישעיה ט טז) "וכל פה דובר נבלה", ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא, שלא שח שיחה בטלה מימיו.
באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפירט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שייכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו (ברכות נג:) "והתקדשתם" - אלו מים ראשונים, "והייתם קדושים" - אלו מים אחרונים, "כי קדוש" - זה שמן ערב. כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם, שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים.
וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה, כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, "לא תגנוב" ו"לא תגזול" ו"לא תונו" ושאר האזהרות, אמר בכלל "ועשית הישר והטוב" (דברים ו יח), שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, כאשר אפרש (שם) בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך הוא. וכן בעניין השבת, אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר "תשבות", ועוד אפרש זה (להלן כג כד) בע"ה: וטעם הכתוב שאמר "כי קדוש אני ה' אלהיכם". לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים. והנה זה כעניין הדיבור הראשון בעשרת הדברות (שמות כ ב): (ג) וצוה "איש אמו ואביו תיראו". (פסוק ג) כי שם ציוה על הכבוד, וכאן יצוה על המורא: ואמר "ואת שבתתי תשמרו". כי שם ציוה על הזכירה, וכאן על השמירה, וכבר פירשנו (שמות כ ח) עניין שניהם.

1.

מה ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש רמב"ן?

2.

מה פירוש המושג "נבל ברשות התורה" שבדברי הרמב"ן?

3.

השווה את דברי הרמב"ן כאן לדבריו המובאים להלן על דברים פרק ו' פסוק י"ח, ובאר מה המגמה הכללית שבדבריו בשני המקומות האלה?

ד"ה ועשית הישר והטוב: על דרך הפשט יאמר תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקותיו ותכוין בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. ו"למען ייטב לך", הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מיטיב לטובים ולישרים בלבותם.
ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו: זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווך, ועתה יאמר גם באשר לא ציווך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר.
וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון "לא תלך רכיל" (ויקרא יט טז), "לא תִּקום ולא תִּטור" (שם פסוק יח), ו"לא תעמוד על דם רעך" (שם פסוק טז), "לא תקלל חרש" (שם פסוק יד), "מפני שיבה תקום" (שם פסוק לב), וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שייכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח.), ואפילו מה שאמרו (יומא פו.) פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שייקרא בכל עניין תם וישר.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר