גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה הפרק

ב.

ממחרת השבת

ג.

"ובקצרכם"

ד.

"אך"

ה.

חג הסוכות

ו.

שאלות רשות

פרשת אמור
שנת תש"ב

המועדים

ויקרא פרק כג

 

א.  מבנה הפרק

ספורנו, פסוק ד':

ד"ה אלה מועדי ה': אחר שדיבר בשבת, שמועדה כבר נקבע כאמרם ז"ל (פסחים פרק ערבי פסחים): שבת היא דקבעה אנפשה, התחיל בעניין המועדות, אשר מועדם הוא על ידי קריאת בית דין, כמו שבא בקבלה (ראש השנה כה, א): "אתם" - אפילו שוגגין, "אתם" - אפילו מזידין, "אתם" - אפילו מוטעין.

רמב"ן:

ד"ה דבר אל בני ישראל: אין לכהנים עסק בעניין המועדות יותר מאשר לישראל בהם, על כן לא הזכיר בפרשה הזאת אהרן ובניו רק "בני ישראל" שיכלול את כולם כאחד, כי לא יפרש קרבנות המוספים בפרשה הזאת.
אבל הזכיר המועדים כאן בתורת כהנים, בעבור שהם ימי הקרבנות, וירמוז אליהם כמו שאמר "והקרבתם אשה לה'", ואמר בסוף הפרשה (פסוק לז) "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אשה לה' עולה ומנחה זבח ונסכים". אבל לא האריך לבאר המוספים, שלא רצה שינהגו להם במדבר.
ואחרי שמנה באי הארץ בחומש הפקודים וציוה, "לאלה תיחלק הארץ" (במדבר כו נג), ביאר המוספים כולם בפרשת פינחס, שיעשו אותם בארץ מיד ולדורות. ועל כן אמר ביום הכפורים (לעיל טז לד) "ויעש כאשר ציוה ה' את משה", שעשה כן במדבר.
והזכיר בפרשה הזו כבש העומר וכבשי עצרת, כי בידוע שלא ינהגו אלא בארץ, שהן באים בגלל הלחם שאמר בו (פסוק י) "כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה" וגו', אבל הימים עצמם נוהגים מיד.
והזכיר השבת במועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש, שגם הוא יום מועד, נקרא אותו מקרא קודש. ואחר כן הבדיל שאר המועדות ממנו, ואמר "אשר תקראו אותם במועדם", כלומר באי זה יום מן השבוע שיגיעו בו, כי השבת קבוע הוא, ביומו יבוא לא נצטרך לקרוא אותו במועדו. ועל דעת רבותינו (ת"כ פרשה ט ה), "אשר תקראו אותם במועדם", רמז לעיבורים, שתקראו אתם להם מועדים.
והנכון בעיני, כי פירוש "מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי", על הנזכרים למטה בפרשיות, בחודש הראשון וגו', ולכן חזר שם פעם אחרת, "אלה מועדי ה'", בעבור שהפסיק בעניין השבת. והנה אמר, "מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי" במלאכת עבודה, אבל השבת תשמרו לעשות אותה שבת שבתון מכל מלאכה שבעולם, כי יזהיר בשבת פעמים רבות. וירמוז עוד בכאן כי גם בבואו באחד מן המועדים לא תידחה לעשות בה אוכל נפש. וכמוהו "אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם" (שמות לה א ב), על המשכן וכליו אשר יזכיר בפרשה השניה, והפסיק בשבת, "ששת ימים תעשה מלאכה" וגו' (פסוקים ב-ג), וחזר ואמר (שם פסוק ד) "זה הדבר אשר ציוה ה' קחו מאתכם תרומה", והיא המצוה הראשונה, בעבור שהפסיק בה הוצרך לחזור ולהתחיל בראשונה.
וראיה לפירוש הזה, שלא הזכיר בשבת "והקרבתם אשה לה'" כאשר יזכיר בכל מועד ומועד, ואמר בסוף הפרשה (פסוקים לז לח) "אלה מועדי ה' וגו' מקראי קודש להקריב אשה לה' וגו' מלבד שבתות ה'", שאין השבתות בכלל מועדי ה'.
וראיה עוד, כי לא אמר בפרשה השניה "וידבר ה' אל משה לאמר", כאשר אמר בכל מועד ומועד, כי הדיבור הראשון הוא היה מצות המועדים, אלא שהזכיר להם השבת לשלול ממנו דין המועדים, לא לבאר מצוותיו ותורותיו, ולכן לא אמר בו "והקרבתם אשה לה'" כאשר אמר במועדים, והזכירה בסוף (בפסוק לח) עם הנדרים והנדבות שלא נזכרו כאן, כאשר פירשתי. וזהו מדרש חכמים שאמרו (תו"כ פרשה ט ז), מה עניין שבת אצל המועדות וכו', כי אין השבת בכלל מועדי ה' כלל, רק סמכוֹ הכתוב להם: וטעם "מקראי קודש", שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להיקבץ בבית האלוהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפילה והלל לאל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה, כמו שנאמר בקבלה (נחמיה ח י) "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכם". והנה "מקרא קדש", מלשון "קרואי העדה" (במדבר א טז), אחרי כן יאכלו הקרואים (ש"א ט יג), וכן "על כל מכון הר ציון ועל מקראיה" (ישעיה ד ה), המקומות שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה:
ואונקלוס עשאו מלשון "אשר יקרא אתכם באחרית הימים" (בראשית מט א), לשון מאורע, בכל יום שיארעו תעשו אותם קודש. ורבותינו ז"ל אמרו (ספרי פנחס קמז): ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, כלומר שלא יהא חוקם אצלך כחוק שאר הימים, אבל תעשה להם מקרא של קודש לשנותם במאכל ובמלבוש מחול לקודש, וגם זה דעת אונקלוס.

מהו מבנה הפרק, ומה הן השאלות המתעוררות בקשר למבנה זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר