גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם הלכות "שמיטה"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלות כלליות

ד.

"יובל"

ה.

הונאת דברים

ו.

עבד עברי

פרשת בהר - בחקותי
שנת תש"ב

שמיטה

ויקרא פרק כה

א.  טעם הלכות "שמיטה"

מורה נבוכים, חלק ג פרק ל"ט:

ואמנם כל המצוות אשר סיפרנום בהלכות שמיטה ויובל - מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם כמו שאמרו "ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל" (שמות כ"ג י"א); ושתוסיף הארץ תבואתה והתחזקה בעמדה שמוטה; ומהם חנינה בעבדים ובעניים – כלומר השמטת כספים והשמטת עבדים...

ספר החינוך:

משורשי המצוה לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבותינו עניין חידוש העולם "כי ששת ימים עשה ה'... וביום השביעי שבת..." הכתיב מנוחה על עצמו למען הסיר ועקור מרעיונינו דבר הקדמוּת, אשר יאמינו הכופרים, ובו יהרסו כל פינותיה. ובא חובה עלינו להוציא כל זמנינו יום יום ושנה שנה על דבר זה, למנות שש שנים ולשבות בשביעית, ובכן לא ייפרד העניין לעולם מבין עינינו תמיד, והוא כעניין שאנו מונין ששת ימי השבוע כששת ימי עבודה, והשביעי יום מנוחה. ולכן ציוה ה' להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם, כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה לאו בכוחה וסגולתה, כי יש לה אדון על אדוניה, וכשהוא חפץ הוא מצוה עליו להפקירם. ועוד יש תועלת בדבר לקנות בזה מידת הוותרנות. כי אין נדיב כנותן בלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר בזה, שיוסיף האדם ביטחון בה' יתברך כי המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו אחת לשבע שנים, ומלומד בכך כל ימיו לא תחזק בו לעולם מידת הכילות ולא מידת הביטחון.

מה טעם הלכות שמיטה לפי הנ"ל, ומה ההבדל ביניהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר