גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ציווי הקרבנות

ב.

פולחן הקרבנות אינו ערך מוחלט

ג.

"עולותיכם ספו על זבחיכם"

ד.

השוואת פסוקים

פרשת צו
שנת תש"כ

הפטרה

ירמיהו פרק ז, פסוקים כא - לד

א.  ציווי הקרבנות

פסוקים כ"א-כ"ג

"עֹלוֹתֵיכֶם סְפוּ עַל זִבְחֵיכֶם וְאִכְלוּ בָשָׂר כִּי לֹא דִבַּרְתִּי אֶת אֲבוֹתֵיכֶם וְלֹא צִוִּיתִים בְּיוֹם הוציא (הוֹצִיאִי) אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם עַל דִּבְרֵי עוֹלָה וָזָבַח כִּי אִם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה צִוִּיתִי אוֹתָם לֵאמֹר שִׁמְעוּ בְקוֹלִי..."

הרמב"ם, מורה נבוכים ג' פרק ל"ב:

וכבר הוקשה זה המאמר בעיני כל מי שראיתי דבריו או שמעתים. ואמר: איך יאמר ירמיה על ה', שלא ציונו בדברי עולה וזבח? אמנם כוונת זה המאמר (דברי ירמיה) כפי אשר ביארתי לך, שהכוונה הראשונה אמנם היא שתשיגוני ולא תעבדו זולתי, וזאת המצוה בהקרבה אמנם היתה (אמצעי) בעבור שהעלה בידינו זאת הפנה ובעבורה העתקתי אלו העבודות לשמי עד שימחה שם עבודה זרה ותתקיים פנת יחודו. והנה באתם אתם ובטלתם התכלית ההיא והתחזקתם במה שנעשה בעבודה (בקרבנות) והוא (=עד שהגעתם לידי כך) שספקתם (=הייתם מסופקים) במציאות. "כחשו בה' ויאמרו לא הוא" ועבדתם עבודה זרה וקטר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים ובאתם אל הבית... ונשארתם מכוונים אל היכל ה' ומקריבים הקרבנות אשר לא היו מכוונים לכוונה ראשונה.
ולי בפירוש זה הפסוק פנים אחרות והוא מביא לזה העניין בעצמו אשר זכרנוהו. והוא כבר התבאר בכתוב ובקבלה (בתורה שבעל-פה ובתורה שבכתב) שבתחילת מצוות שנצטוינו בה לא היו בה דברי עולה וזבח כלל. (ואין צריך שתטריד את שכלך בפסח מצרים, כי היא היתה לסיבה מבוארת גלויה כמו שאני עתיד לבאר... ועוד שהמצוה היתה בארץ מצרים והמצוה הרמוז אליה בזה הפסוק בירמיהו הוא מה שנצטוינו בו במרה "אם שמע תשמע לקול ה' אלוקיך... שם שם לו חק ומשפט" – שבת ודינים... הנה כבר התבאר לך שהמצוה הראשונה לא היו בה דברי עולה וזבח מאחר שהם על צד הכוונה השניה... והוא אשר נאמר בתהלים על צד ההוכחה לאומה בסכלותה הכוונה הראשונה ולא היתה מבדלת בינה לבין הכוונה השניה אמר (תהלים נ' ז'-ט'): "שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך: לא על זבחיך אוכיחך ועולותיך נגדי תמיד, לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים...".

אברבנאל:

(אחרי דחיית שני הפירושים של הרמב"ם) והנראה לי בפרוש הפסוק הוא, שהנה ישראל כשיצאו ממצרים ובאו לפני הר סיני ושמעו התורה והמצוות, לא ציום ה' דבר מענין הקרבנות, אבל ציום ענייני האמונות והמעשים המשובחים אשר יעשו. אמנם כאשר עשו העגל, וראה ה' יתברך שרירות לבם הרע ובכל יום ויום יחטאו לפניו, הוצרך לתקן להם צרי ורפואה למחלתם ורשעיהם, ולכן באו מצוות הקרבנות, מהעולות אשר יעשו לכפר על הרהורי הלב ומהחטאת והאשם ושאר מיני קרבנות כולם, שלא נצטוו עליהם אילו לא היו חוטאים. וזהו אומרו כאן: "כי לא דברתי... ביום הוציאי אותם מארץ מצרים", רומז למעמד הר סיני לקיבול המצוות שבפרשת יתרו ומשפטים, שבהם לא ציוה אותם ה' יתברך "על דברי עולה וזבח" אבל ציוה אותם לאמור: שמעו בקולי באופן שאהיה לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם ותלכו בכל הדרך אשר אצוה אתכם.

1.

הסבר את המילים המסומנות בקו בדברי הרמב"ם.

2.

מהי "הסיבה המבוארת גלויה" לקרבן פסח, שאין הרמב"ם רוצה לבארה כאן, ולמה בכלל מזכיר הרמב"ם כאן עניין קרבן פסח?

3.

הסבר, במה שונה אברבנאל בפירושו מן הפירוש השני של הרמב"ם, הלא גם לדעת אברבנאל לא ניתנו קרבנות בתחילה כי אם במאוחר יותר, ומדוע לא תפול טענתו על פירושו השני של הרמב"ם גם על פירושו הוא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר