גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקללה שהפכה לברכה

ב.

בלעם ושרי מואב

ג.

"כלחוך השור..."

ד.

שאלות בדברי הפרשנים

ה.

שאלה כללית

פרשת בלק
שנת תש"ב

שליחותו של בלעם

במדבר פרק כב, פסוקים א - כב

א.  הקללה שהפכה לברכה

אברבנאל, בענין הקללה שהפכה ה' לברכה:

היה עניין בלעם בברכה ובקללה מפורסם מאוד בין האומות, וכמו שאמר בלק: "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר"; ואם היה בלעם מקלל את ישראל, היו גויי הארץ בוטחים בקללתו ומתאמצים להילחם בישראל על משענת קללתו. אמנם כששמעו מדבריו שהקדוש ברוך הוא מונע מהם הקללה ומודיע כי ברוך הוא, יכירו וידעו כל יושבי תבל ושוכני ארץ כי שם ה' נקרא עליהם, ויחשבו שהיתה הצלחת ישראל מאת ה' מן השמים... ולא יקום בהם עוד רוח להלחם בישראל. ובזה הועיל עניין בלעם וברכותיו לישראל מאוד. וזהו מה שאמרה רחב למרגלים (יהושע ב') "ידעתי כי נתן ה' להם את הארץ" וכו'. ומאין ידעה האשה ההיא שה' אלוהיהם הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת? אלא מדברי בלעם ונבואותיו. ולכן נחשב הדבר הזה לחסד גדול שעשה ה' לישראל.

שד"ל:

לא הותר ישראל להתגרות במואב, ואם היה בלעם מקללם, היו בלעם ובלק מתפארים שהועילה קללתו להציל את בלק ואת העם אשר שכרוהו, כי לא ידעו כי ה' ציוה "אל תצר את מואב" (דברים ב' ט') ויאמרו, כי הקללה הביאה בהם (כלומר ישראל) מורך לב... והיה שם שמים מתחלל.

מהי הבעיה שמשתדלים שניהם (בדרכים שונות) לפתור?

מהי הטעות שאפשר להגיע אליה על ידי השקפה בלתי נכונה על הפרק הזה, ושהמפרשים הנ"ל משתדלים לשמרנו מפניה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר