גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קשר בין פסוקים

ב.

שאלות כלליות

ג.

השוואת מפרשים

ד.

"וביקשתם משם..."

ה.

"הניסה א-לוהים"

פרשת ואתחנן
שנת תש"ב

נאום משה בפרק ד'

דברים פרק ד

א.  קשר בין פסוקים

פסוק ב

"לֹא תֹסִפוּ עַל-הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ לִשְׁמֹר אֶת-מִצְו‍ֹת ה' אֱ-לֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם".

פסוק ג

"עֵינֵיכֶם הָרֹאוֹת אֵת אֲשֶׁר-עָשָׂה ה' בְּבַעַל פְּעוֹר כִּי כָל-הָאִישׁ אֲשֶׁר הָלַךְ אַחֲרֵי בַעַל-פְּעוֹר הִשְׁמִידוֹ ה' אֱ-לֹהֶיךָ מִקִּרְבֶּךָ".

1.

מה הקשר בין פסוק ב' לפסוק ג'?

על פי ראב"ע, פסוק ב':

ד"ה לא תוסיפו: מדעתכם, ותחשבו כי היא עבודה לשם. גם כן לא תגרעו. ואשר אמרתי למען תחיון, אין צורך לעדים, כי עיניכם הרואות.

2.

מה הקשר בין פסוקים ו'-ח' לפסוק ט' ?

על פי רש"י:

ד"ה רק הישמר לך וגו' פן תשכח את הדברים: אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמתתם, תיחשבו חכמים ונבונים. ואם תעוותו אותם מתוך שכחה, תיחשבו שוטים.

ראב"ע:

ד"ה רק הישמר לך: הטעם אם תשכח כל דבר, אל תשכח יום אשר עמדת בסיני.

ספורנו, פסוק ט':

ד"ה רק הישמר: אף על פי שאמרתי שראוי שהיו נחשבים חכמים בעיני האומות. הישמר לך מדעות חכמיהם המכחישים מציאות האל יתברך ויכלתו והשגחתו, וחשבו הם להביא על כל זה ראיות שכליות.

3.

מה הקשר בין פסוק ט' לפסוק י'?

על פי רש"י, פסוק י':

ד"ה יום אשר עמדת: מוסב על מקרא שלמעלה ממנו "אשר ראו עיניך יום אשר עמדת בחורב", אשר ראית את הקולות ואת הלפידים.

4.

מה הקשר בין פסוק כ' לפסוק כ"א?

על פיי ראב"ע:

וטעם וה' התאנף בי: בעבור שאמר ויוציא אתכם להיות לו לעם נחלה בארץ שתעבדוהו, רק אני לא אראה בטובה הזאת.

רמב"ן, פסוק כ"א:

ד"ה וטעם וה' התאנף: שהחזיר במקום הזה, כלומר אותי ציוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם המצות לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה, ועתה קחו מפי תורה, כי אנכי מת בארץ [הזאת], ולא אוכל ללמדם אתכם בארץ, ואל תשכחו שם מה שלימדתי אתכם, ולא מה שראיתם בסיני:
ועל דרך האמת יאמר הישמרו מאד לנפשותיכם פן תשחיתון, כי השם התאנף בי מדאגה מדבר זה פן תשכחו אתם ברית השם אלוהיכם באש האוכלת בראש ההר, ותעשו תמונת כל, וזה טעם "אשר ציוך ה' אלהיך", וכבר נרמז זה בסדר חקת התורה. ורש"י כתב "אשר ציוך ה' אלהיך" - שלא תעשה. והוא פשוטו של מקרא, והמשכיל יבין הפסוקים האלה על אמתתם. וטעם "כי ה' אלוהיך אש אוכלה הוא", כאשר ראיתם בראש ההר. והכוונה שהוא מידת הדין המקנא בעבודה זרה, ומן הכתוב הזה תבין בכל הנזכר במשנה תורה תמיד "ה' אלוהיך".

5.

מה הקשר בין פסוק ל"ב לפסוקים הקודמים לו?

עפ"י רמב"ן, פסוק ל"ב:

ד"ה כי שאל נא לימים ראשונים: יאמר לא ימחול ולא יאריך השם לכם על עבודה זרה ועל ההשחתה בפסל וכל תמונה, כי עשה עמכם מה שלא עשה כן לכל גוי מעולם, שהשמיעך קול אלוהים מדבר מתוך האש, למען תהיה יראתו על פניכם ותייחדו אותו ולא תשחיתו, ולקח אתכם לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים שלא תעבדו לזולתו. והנה הראית בעיניך כל זה, לדעת כי ה' הוא האלהים, הוא אחד ושמו אחד, ואין עוד מלבדו. כי מן השמים השמיעך את קולו ללמדך בזה מוסר השכל, ועל הארץ הראך את אשו הגדולה בוערת עד לב השמים, ודבריו כולם שמעת מתוך האש: "ויוציאך בפניו", כמו "על פניו" (בראשית לב כב), בכוחו הגדול אשר בפניו. ואחרי שהשם הגדול הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ואין עוד, תשמור מצותיו וחוקותיו למען ייטב לך בשמים ממעל, ולמען תאריך ימים על הארץ מתחת.

ספורנו, פסוק ל"ב:

ד"ה כי שאל נא: והראיה על זה שאמרתי שלא ישכח ברית אבות, היא כי אמנם מה שעשה עם כל ישראל במתן תורה שתהיו כלכם זוכים לאותה המדרגה מן הנבואה לא היה זולתי לקחת את כלכם לו לעם בשביל ברית אבות, שלא כל אחד מכם היה ראוי לה. שאף על פי שקרה באיזו זמן לאיזה יחיד שיתנבא, הנה זה לא קרא זה לשום עם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר