גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקשר בין הדינים בפרקנו

ב.

נדרים ונדבות - שאלות ברש"י

ג.

"לרצונכם" - שני מובני הרצון

ד.

רחמי ה' ואכזריות הרשעים

ה.

בטעם איסור "אותו ואת בנו"

ו.

חילול ה' וקידוש ה'

פרשת אמור
שנת תש"ד

דינים שונים

ויקרא פרק כב, פסוקים יז - לג

א.  הקשר בין הדינים בפרקנו

מה הקשר בין הדינים השונים הנאמרים בפרקנו לפי פירוש ספורנו?

ספורנו, פסוק י"ח:

ד"ה אשר יקריב קרבנו: אחר שדיבר בכהנים המקריבים וקדושתם, דיבר בתנאי הנקרבים ואמר לכל נדריהם ולכל נדבותם שאף על פי שהם קרבנות נדבה ויחשוב שכל מה שיתנדב אפילו בעל מום יהיה לרצון כיון שלא היה זה שנתן חובה עליו כמו שחשבו קצת מישראל והראה טעותם הנביא באמרו וכי תגישון עוד לזבוח אין רע וכי תגישו פסח וחולה אין רע הקריבהו נא לפחתך.

פסוק י"ט:

ד"ה לרצונכם: לקרבן שיהיה לרצון לכם ולא לבדק הבית.

ד"ה תמים זכר: שיהיה תמים כי אמנם הצור תמים פעלו ותמים ירצה.

פסוק כ"א:

ד"ה ואיש כי יקריב זבח שלמים לה': ביאר שאע"פ שהם קדשים קלים ובהם לא יתחייב זכרות כמו שבאר למעלה באמרו אם זכר אם נקבה מכל מקום יתחייב בהם התמות וביאר הטעם בזה באמרו לא תקריבו אלה לה' שאין ראוי להקריב בעל מום לאל יתברך. והוסיף טעם שני באמרו ואשם לא תתנו מהם על המזבח לה' אם אולי נפל בו מום אחר שהקדישוה הבעלים לא יעלו האימורים למזבח כי אין ראוי שיהיה בקרבן מום הנמאס לפניו.

פסוק כ"ג:

ד"ה נדבה תעשה אתו: אע"פ שהם מומין נראים הרבה ויחשוב החושב שאפילו לבדק הבית אינן ראויים אמר שלנדבת בדק הבית הם ראוים כמו שבא בקבלה מאחר שאין למזבח חלק בהם ואין קדושה עליו אלא קדושת דמים שימכר ויצא לחולין.

פסוק כ"ד:

ד"ה ומעוך וכתות: אחר שדיבר במומים המקריים אשר עניינם בקדשים בלבד שאסור להקריב בעלי מומין למזבח ולהטיל בהם מום אחר הקדשן, דיבר על מומים מלאכותיים שאסור להטילם אפילו בבהמת חולין.

פסוק כ"ה:

ד"ה ומיד בן נכר לא תקריבו: אע"פ שקיבלו מהם נדרים ונדבות לא קיבלו מהם בעלי מומין אפילו ע"י סירוס אע"פ שהיו הסריסים בבהמות משובחים אצלם ושאין בזה משום הקריבהו נא לפחתך והטעם שלא יהיה הסריס ראוי למזבח הוא.

ד"ה כי משחתם בהם מום בם: שאף על פי שהוא מום שבסתר הוא משחיתם משלימותם המכוון והוא שיוכל להוליד בדומה.

פסוק כ"ז:

ד"ה שור או כשב: אחר שהזכיר כל מיני המומים בקדשים והרחיק אותם מן המזבח אע"פ שלפעמים יהיה התמים שוה סלע והבעל מום שוה שתים לגדלו ושמנו ושלפעמים יהיה מום נחשב עלוי למנחת מלך בשר ודם וזה כי הצור תמים פעלו חפץ בתמימות ושלמות הנקרב והמקריב שיהיה הנקרב על שלימותו הטבעי והמקריב על שלמותו האלהי להדמות ליוצרו כפי האפשר, אמר שכמו כן בענין גבול הזמנים שהגביל עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע.  והזכיר איסור מחוסר זמן ואיסור שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד ואיסור מחשבת חוץ לזמנו אפילו בקדשים קלים. והזכיר התודה שאע"פ שהיא מכלל השלמים הוגבל זמנה ליום ולילה אחד בלבד ולא לשני ימים ולילה כשאר השלמים.

פסוק ל"ב:

ד"ה ולא תחללו: ומאחר שאתם רואים את פעולתי על זה השלמות, אם כן אתם המקודשים ללכת בדרכי אל תחללו את שם קדשי בפעולות חסרות ומגונות, כענין ויבא אל הגוים אשר באו שמה ויחללו את שם קדשי.

ד"ה ונקדשתי בתוך בני ישראל: לעשות עמהם נפלאות כמו שנדרתי באמרי הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות והטעם בזה כי אמנם אני ה' מקדשכם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר